Krywan Tomasz, Ustanowienie przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Ustanowienie przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej

Ustanowienie przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej

Ustanowienie przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej

Procedura wskazuje jak należy ustalić przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej.

Ustanowienie przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej spółka nieruchomościowa spółka nieruchomościowa sporządzenie pisemnej umowy ustanawiającej przedstawiciela podatkowego istnieje potrzeba ustanowienia przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej ustalenie czy dany podmiot może zostać ustanowiony przedstawicielem podatkowym spółki nieruchomościowej

Krok: istnieje potrzeba ustanowienia przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej

Z dniem 1.01.2021 r. do ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., dodano szereg przepisów dotyczących tzw. spółek nieruchomościowych (odnośnie do pojęcia spółki nieruchomościowej – zob. procedura Spółka nieruchomościowa).

Niektóre z tych spółek, tj. spółki nieruchomościowe niemające siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, są obowiązane do ustanowienia przedstawiciela podatkowego (zob. art. 41c ust. 1 i 6 u.p.d.o.f. oraz art. 26c ust. 1 i 7 u.p.d.o.p.; zob. również procedura Obowiązki spółki nieruchomościowej).

Zasady obowiązujące przy ustanawianiu przez spółki nieruchomościowe przedstawiciela podatkowego określają przepisy art. 41c ust. 2 i 3 u.p.d.o.f. oraz art. 26c ust. 2 i 3 u.p.d.o.p.

Krok: ustalenie czy dany podmiot może zostać ustanowiony przedstawicielem podatkowym spółki nieruchomościowej

Z art. 41c ust. 2 u.p.d.o.f. oraz art. 26c ust. 2 u.p.d.o.p. wynika, że przedstawicielem podatkowym spółki nieruchomościowej może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) ma siedzibę lub zarząd albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) przez 24 miesiące poprzedzające dzień zawarcia umowy nie posiadała zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach, przy czym udział zaległości w kwocie podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość;

3) przez 24 miesiące poprzedzające dzień zawarcia umowy osoba fizyczna będąca podatnikiem, a w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi – osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, członkiem organów zarządzających, osobą prowadzącą księgi rachunkowe, nie została prawomocnie skazana na podstawie ustawy z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2024 r. poz. 628 ze zm.) za popełnienie przestępstwa skarbowego;

4) jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.