Ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy z urzędu - OpenLEX

Wiśniewski Jarosław T., Ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy z urzędu

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Autorzy:

Ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy z urzędu

Ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy z urzędu

Ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy z urzędu

Ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) – dalej ustawa, wprowadza instytucję opiekuna tymczasowego dla małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Polski bez opieki osób odpowiedzialnych za nie zgodnie z polskim prawem.

Ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy z urzędu ośrodek pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej wskazanie kandydata na opiekuna tymczasowego sąd sąd ustanowienie opiekuna tymczasowego wszczęcie postępowania o ustanowienie opiekuna tymczasowego czy znana jest osoba dająca rękojmię należytego wykonywania obowiązków opiekuna tymczasowego? wyznaczenie rozprawy wniosek o wskazanie kandydata na opiekuna tymczasowego przeprowadzenie rozprawy powzięcie informacji o konieczności ustanowienia opiekuna tymczasowego małoletni obywatel Ukrainy małoletni obywatel Ukrainy potrzeba ustanowienia opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy czy został złożony wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego? złożenie wniosku o ustanowienie opiekuna małoletniego brak wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego tak nie tak nie

Krok: potrzeba ustanowienia opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy

Jeżeli małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, lub który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada jednocześnie Kartę Polaka, przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, powstaje potrzeba ustanowienia opiekuna tymczasowego, który będzie małoletniego obywatela Ukrainy reprezentować, i który będzie sprawować pieczę nad jego osobą i majątkiem.

Krok: czy został złożony wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego?

Postanowienie o ustanowienie opiekuna tymczasowego może być wszczęte na wniosek lub z urzędu.