Ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy na wniosek - OpenLEX

Wiśniewski Jarosław T., Ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy na wniosek

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Autorzy:

Ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy na wniosek

Ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy na wniosek

Ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy na wniosek

Ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) – dalej ustawa, wprowadza instytucję opiekuna tymczasowego dla małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Polski bez opieki osób odpowiedzialnych za nie zgodnie z polskim prawem.

Ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy na wniosek ośrodek pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej wskazanie kandydata na opiekuna tymczasowego sąd sąd ustanowienie opiekuna tymczasowego czy we wniosku wskazano kandydata na opiekuna tymczasowego? wyznaczenie rozprawy wniosek o wskazanie kandydata na opiekuna tymczasowego rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym czy wskazany we wniosku kandydat daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków opiekuna tymczasowego? czy okoliczności sprawy budzą wątpliwości? przeprowadzenie rozprawy wpływ wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego wszczęcie postępowania o ustanowienie opiekuna tymczasowego wnioskodawca wnioskodawca potrzeba ustanowienia opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego tak nie tak nie tak nie

Krok: potrzeba ustanowienia opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy

Jeżeli małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, lub który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada jednocześnie Kartę Polaka, przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, powstaje potrzeba ustanowienia opiekuna tymczasowego, który będzie małoletniego obywatela Ukrainy reprezentować, i który będzie sprawować pieczę nad jego osobą i majątkiem.

Krok: wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego

W myśl art. 25 ust. 11 ustawy, uprawnionymi do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o ustanowienie opiekuna tymczasowego są:

1) Straż Graniczna;

2) wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa;

3) prokurator;

4) Policja;

5) kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66);

6) przedstawiciele organizacji międzynarodowych lub pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom;

7) osoba sprawująca faktyczną pieczę nad małoletnim;

8) osoba, która objęła faktyczną pieczę nad małoletnim po wjeździe przez małoletniego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprawuje ją w dniu złożenia wniosku;

9) inne osoby lub podmioty, w ramach swoich zadań.

Zgodnie z art. 25 ust. 9 ustawy, wniosek o wszczęcie postępowania o ustanowienie opiekuna tymczasowego powinien zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;

2) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub pobytu albo siedziby, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;

3) imię i nazwisko małoletniego, jego adres zamieszkania lub pobytu;

4) imiona i nazwiska rodziców oraz nazwisko rodowe matki małoletniego bądź informację, że nie są one znane;

5) płeć małoletniego;

6) datę i miejsce urodzenia małoletniego;

7) rodzaj oraz serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy przez małoletniego, jeżeli występuje;

8) imię i nazwisko kandydata na opiekuna tymczasowego, jego datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu oraz serię i numer dokumentu tożsamości albo informację o braku kandydata;

9) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pobytu osoby sprawującej faktyczną pieczę nad małoletnim, jeżeli małoletni nie znajduje się pod pieczą kandydata na opiekuna tymczasowego;

10) osnowę wniosku.

W związku z treścią art. 25 ust. 19 ustawy, wniosek powinien spełniać również dalsze wymagania formalne wynikające z Kodeksu postępowania cywilnego (w szczególności z art. 126 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

Jeżeli we wniosku wskazano kandydata na opiekuna tymczasowego, należy ponadto podać stopień pokrewieństwa albo powinowactwa kandydata na opiekuna tymczasowego z małoletnim bądź informację o braku pokrewieństwa albo powinowactwa, a w przypadku osoby sprawującej faktyczną pieczę nad małoletnim – datę, od której piecza jest sprawowana (art. 25 ust. 10 ustawy).

Do wniosku zawierającego dane kandydata na opiekuna tymczasowego można dodatkowo dołączyć oświadczenie kandydata, że nie zachodzą wobec niego okoliczności, o których mowa w art. 148 § 1 i 1a k.r.i.o. (art. 25 ust. 10a ustawy).