Kidyba Andrzej, Ustanowienie likwidatorów w spółce akcyjnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 5 października 2021 r.
Autorzy:

Ustanowienie likwidatorów w spółce akcyjnej

Ustanowienie likwidatorów w spółce akcyjnej

Ustanowienie likwidatorów w spółce akcyjnej

Procedura ma na celu przedstawienie przebiegu ustanawiania likwidatorów w spółce akcyjnej

Ustanowienie likwidatorów w spółce akcyjnej spółka akcyjna spółka akcyjna czy akcjonariusze mniejszościowi żądają uzupełnienia składu likwidatorów? czy sąd uwzględnia żądanie akcjonariuszy mniejszościowych? uzupełnienie składu likwidatorów odwołanie likwidatorów uchwałą walnego zgromadzenia odwołanie likwidatorów z ważnych powodów odwołanie likwidatorów na zasadach określonych w statucie skuteczne ustanowienie likwidatorów sposoby odwołania likwidatorów ustanowienie likwidatorów przez sąd czy doszło do skutecznego ustanowienia likwidatorów? procedura likwidacji spółki nie może być kontynuowana procedura likwidacji spółki może być kontynuowana konieczność ustanowienia nowych likwidatorów czy doszło do skutecznego odwołania likwidatorów? otwarcie likwidacji spółki odwołanie likwidatorów przez sąd sposoby ustanowienia likwidatorów ustanowienie likwidatorów w umowie spółki ustanowienie likwidatorów w uchwale wspólników uzyskanie statusu likwidatorów przez członków zarządu z mocy ustawy tak nie tak nie nie tak nie tak jeżeli statut nie stanowi inaczej jeżeli uchwała nie stanowi inaczej

Krok: otwarcie likwidacji spółki

Po otwarciu likwidacji spółki akcyjnej (por. Otwarcie likwidacji w spółce akcyjnej) kolejnym krokiem na drodze prowadzącej do ustania działalności spółki jest ustanowienie likwidatorów. Likwidatorem może być wyłącznie osoba fizyczna, która nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 k.s.h. (por. szerzej A. Kidyba, Komentarz do art. 463 k.s.h., LEX/el. 2014).

Krok: sposoby ustanowienia likwidatorów

Na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych można wyróżnić następujące sposoby ustanowienia likwidatorów:

1) Ustanowienie likwidatorów w statucie (tzw. statutowy sposób ustanowienia likwidatorów),

2) Ustanowienie likwidatorów w uchwale walnego zgromadzenia,

3) Ustanowienie likwidatorów z mocy prawa, jeżeli umowa spółki lub uchwała nie stanowi inaczej,

4) Ustanowienie likwidatorów przez Sąd.