Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Ustanowienie likwidatora spółki komandytowej przez sąd

Ustanowienie likwidatora spółki komandytowej przez sąd

Ustanowienie likwidatora spółki komandytowej przez sąd

Procedura wskazuje na możliwość ustanowienia likwidatora przez sąd.

Krok: zajście warunków do ustanowienia likwidatora spółki przez sąd

Ustanowienie likwidatorów przez sąd rejestrowy jest szczególnym sposobem jego wyboru. Co do zasady, bowiem, likwidatorami w spółce komandytowej są wszyscy komplementariusze ex lege, a w przypadku powołania ich uchwałą wspólników - mogą to być niektórzy wspólnicy, jak i osoby trzecie (por. art. 70 § 1 k.s.h. w zw. z art. 103 k.s.h.).

Celem ustanowienia likwidatorów w trybie przymusowym jest zapobieżenie pełnieniu funkcji przez niektórych lub wszystkich wspólników, czy też określone osoby trzecie albo też umożliwienie sprawnego przeprowadzenia likwidacji, w przypadku gdy wspólnicy spółki pozostają w konflikcie.

W drodze umowy nie można wyłączyć możliwości sądowego ustanowienia likwidatora (art. 71 § 2 k.s.h. w zw. z art. 103 k.s.h.).

Krok: warunki dla sądowego ustanowienia likwidatora

Sąd może ustanowić likwidatora po spełnieniu następujących przesłanek:

– muszą zaistnieć ważne powody, oraz

– z wnioskiem wystąpił wspólnik lub inna osoba mająca interes prawny.

Ważne powody mogą dotyczyć spółki i wspólników. W szczególności niekorzystna dla spółki mogłaby okazać się sytuacja, w której jej likwidację miałby prowadzić wspólnik, zajmujący się np. działalnością konkurencyjną, czy podejmujący działania nielojalne wobec spółki czy pozostałych wspólników (zob. A. Kidyba, Komentarz do art. 71 k.s.h., LEX/el. 2013). Ważnym powodem może być brak kwalifikacji do pełnienia tej funkcji, choćby przejściowe ograniczenie możliwości sprawowania obowiązków, tj. choroba, wyjazd za granicę itp. (tak: S. Sołtysiński (w:) S. Soltysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2012, t. I, s. 631).

Czynności związane z sądowym wyznaczeniem likwidatora mogą zostać zrealizowane w każdym czasie, o ile w ocenie sądu zajdą ku temu ważne powody, a ze stosownym wnioskiem wystąpi osoba uprawniona.

Oznacza to, że ten tryb jest dopuszczalny jeszcze przed podjęciem stosownych uchwał przez wspólników. Wówczas możliwe jest odwołanie likwidatora już wyznaczonego i wskazanie nowego lub nowych w trybie przymusowym.

Sądowe ustanowienie likwidatora może także znaleźć zastosowanie, gdy zajdą szczególne, ważne powody już po podjęciu funkcji przez likwidatorów, tj. wszystkich dotychczasowych komplementariuszy czy likwidatorów powołanych uchwałą wspólników (tak: A. Kidyba, Komentarz do art. 71 k.s.h., LEX/el. 2013).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację