Piaskowska Olga Maria, Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu dla osoby, która ma być ubezwłasnowolniona

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu dla osoby, która ma być ubezwłasnowolniona

Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu dla osoby, która ma być ubezwłasnowolniona

Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu dla osoby, która ma być ubezwłasnowolniona

Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu dla osoby, która ma być ubezwłasnowolniona ORA lub OIRP ORA lub OIRP odebranie odpisu postanowienia imienne wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego sąd skład orzekający sąd skład orzekający wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie czy w sprawie istnieje potrzeba ustanowienia radcy prawnego lub adwokata? nieustanowienie radcy prawnego lub adwokata ustanowienie adwokata lub radcy prawnego wysłanie odpisu postanowienia nie tak

Krok: wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie to częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych, które dopuszczalne jest jedynie po przeprowadzeniu postępowania przez sąd.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą złożyć podmioty wymienione w art. 545 § 1 k.p.c.

Patrz także komentarze zamieszczone w schemacie:

Wszczęcie postępowania w sprawie o ubezwłasnowolnienie

Krok: czy w sprawie istnieje potrzeba ustanowienia radcy prawnego lub adwokata?

Artykuł 5601 k.p.c. stanowi wyjątek od przewidzianej w art. 117 § 1 k.p.c. zasady ustanawiania pełnomocnika procesowego z urzędu tylko na wniosek osoby zainteresowanej.

W myśl powołanego przepisu, w sprawach o ubezwłasnowolnienie, o uchylenie oraz zmianę ubezwłasnowolnienia sąd może ustanowić dla osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie lub dla osoby ubezwłasnowolnionej, adwokata lub radcę prawnego z urzędu, nawet bez jej wniosku, jeżeli osoba ta ze względu na stan zdrowia psychicznego nie jest zdolna do złożenia wniosku, a sąd uzna udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie za potrzebny.

Patrz także procedura ustanawiania pełnomocnika z urzędu na wniosek, przedstawioną na schemacie:

Ustanowienie dla strony adwokata lub radcy prawnego {spc/kpc.a117.01}