Gruszecki Krzysztof, Ustanawianie planów ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 19 kwietnia 2017 r.
Autorzy:

Ustanawianie planów ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych

Ustanawianie planów ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych

Ustanawianie planów ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych

Plan ochrony, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) - dalej u.o.p. - sporządza się dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych na okres 20 lat (przy czym nie wyklucza to możliwości wprowadzenia w nim zmian i jego obowiązywania przez dłuższy czas). Plan ochrony jest jednym z instrumentów mających służyć ochronie przyrody i określa on zasady postępowania na terenie obszarów chronionych, dla których taki plan musi zostać sporządzony. W art. 19–20 u.o.p. została określona w sposób ogólny procedura opracowywania planów ochrony, natomiast szczegółowe rozwiązania w tym zakresie określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 794).

Krok: powstanie obowiązku ustanowienia planu ochrony

Podstawą do powstania obowiązku ustanowienia planu ochrony jest, po pierwsze, utworzenie parku narodowego, po drugie, uznanie obszaru za rezerwat przyrody, po trzecie, utworzenie parku krajobrazowego. Plany ochrony dla wskazanych obszarów chronionych, zgodnie z art. 18 ust. 2 u.o.p., powinny zostać ustanowione w terminie 5 lat od dnia utworzenia parku narodowego, uznania obszaru za rezerwat przyrody albo utworzenia parku krajobrazowego. Należy jednak wskazać, że termin ten jest terminem instrukcyjnym, a ustawodawca nie określił żadnych następstw jego przekroczenia. Zgodnie z art. 22 ust. 1 u.o.p. do czasu ustanowienia planu ochrony dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody ustanawia się zadania ochronne.

Ustanawianie planów ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych konserwator zabytków konserwator zabytków odebranie wniosku wydanie opinii RDOŚ RDOŚ uzgodnienie odebranie wniosku rada gminy rada gminy odebranie wniosku wydanie opinii uzgodnienie odebranie wniosku organ organ odebranie stanowisk organów współdziałających sporządzenie projektu planu ochrony dla parku narodowego ustanowienie planu ochrony dla parku krajobrazowego sporządzenie projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego ustanowienie planu ochrony dla parku narodowego ustanowienie planu ochrony dla rezerwatu przyrody ustanowienie planu ochrony odebranie opinii powstanie obowiązku ustanowienia planu ochrony przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustalenie właściwości wystąpienie o opinię i uzgodnienia sporządzenie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody zapewnienie udziału społeczeństwa wystąpienie o opinię park narodowy rezerwat przyrody park krajobrazowy park narodowy i rezerwat przyrody park krajobrazowy park narodowy rezerwat przyrody park krajobrazowy

Krok: ustalenie właściwości

Z uwagi na to, że parki narodowe, rezerwaty przyrody oraz parki krajobrazowe są tworzone niezależnie od siebie i funkcjonują na autonomicznych zasadach, nie dało się wskazać jednego organu upoważnionego do opracowania projektów planów ochrony i w zależności od tego, dla jakiego obszaru chronionego ma zostać ustanowiony plan ochrony, inny będzie organ właściwy. W art. 19 ust. 1 u.o.p. wskazano organy właściwe do sporządzenia projektów planów ochrony.