Wiktorowska Ewa, Ustalenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i warunków jego zwrotu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Autorzy:

Ustalenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i warunków jego zwrotu

Ustalenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i warunków jego zwrotu

Ustalenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i warunków jego zwrotu.

Ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086) w art. 77 dodano w ustawie z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) – dalej u.k., art. 15vb stanowiący o tym, że do zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – dalej p.z.p., stosuje się przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego, z poniższymi zmianami dotyczącymi zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy;

2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy można ustalić w wysokości większej niż 5%, nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3) zamawiający może dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu części zamówienia, jeżeli przewidział taką możliwość w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ustalenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i warunków jego zwrotu zamawiający zamawiający podpisanie umowy ustalenie wysokości zabezpieczenia żądanie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarcie postanowienia o żądaniu zabezpieczenia ustalenie wyższej wysokości zabezpieczenia zawarcie postanowienia o zwrocie zabezpieczenia w częściach

Krok: żądanie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Żądanie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest fakultatywne. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Informacja o tym, czy jest wymagane, w jakiej wysokości i czy jest możliwy jego zwrot przed ostatecznym zakończeniem wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszczana jest już w treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.

Krok: zawarcie postanowienia o żądaniu zabezpieczenia

W przypadku podjęcia decyzji o wymaganiu wniesienia przez wykonawców zabezpieczenia, zamawiający zamieszcza to wymaganie w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.