Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 11 września 2015 r.
Autorzy:

Ustalenie wysokości kary pieniężnej z tytułu umieszczenia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą rady gminy, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p.

Ustalenie wysokości kary pieniężnej z tytułu umieszczenia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą rady gminy, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p.

Ustalenie wysokości kary pieniężnej z tytułu umieszczenia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą rady gminy, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p.

Kara pieniężna wymierzana z tytułu umieszczenia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą rady gminy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (uchwałą reklamową) jest jedną z form odpowiedzialności administracyjnoprawnej, jest odpowiedzialnością za delikt administracyjny. Kara pieniężna jest środkiem przymusu administracyjnego (J. Jendrośka, Administracyjne kary pieniężne, PPiA 1980, t. 14, s. 11.). Przedmiotem analizy organu administracyjnego wymierzającego karę jest ustalenie naruszenia postanowień uchwały. Ustalenie wysokości kary pieniężnej jest przedmiotem postępowania dowodowego w sprawie nałożenia kary pieniężnej z tytułu umieszczenia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą reklamową.

Krok: ustalenie konieczności naliczenia kary

Jedyną przesłanką nałożenia kary administracyjnej jest okoliczność umieszczenia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą reklamową. Zważywszy, iż odpowiedzialność administracyjna ma charakter obiektywny, organ administracyjny właściwy do wymierzenia kary zobligowany jest jedynie ustalić fakt naruszenia uchwały przez podmiot, który umieścił tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe. Przedmiotem postępowania dowodowego nie będzie ustalenie zawinienia podmiotu, który deliktu administracyjnego się dopuścił.

Krok: ustalenie metody naliczenia kary

Organ administracyjny na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego określa metodę, wedle której naliczy karę. Zastosowana metoda zależy od kształtu urządzenia reklamowego oraz faktu czy rada gminy określiła stawkę opłaty reklamowej.

Krok: czy kształt urządzenia reklamowego umożliwia wyznaczenie pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy?

Definicję legalną pojęcia urządzenie reklamowe zawiera przepis art. 2 pkt 16c u.p.z.p. Pojęcie reklamy definiuje przepis pkt 16a art. 2 u.p.z.p. Natomiast pojęcie tablica reklamowa, ustawodawca definiuje w art. 2 pkt 16b u.p.z.p.

Krok: ustalenie wysokości kary w odniesieniu do pola powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na urządzeniu reklamowym

Urządzenia reklamowe mogą mieć wielokroć skomplikowany kształt uniemożliwiający wyznaczenie pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy, która to wielkość jest jednym z czynników niezbędnych do określenia wysokości kary. W takim przypadku wysokość kary pieniężnej obliczana jest w zależności od pola powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na urządzeniu reklamowym.

Krok: czy rada gminy określiła wysokość stawek opłaty reklamowej?

Zgodnie z treścią przepisu art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) - u.p.o.l. rada gminy może wprowadzić obowiązek ponoszenia opłaty reklamowej z tytułu umieszczania na jej terytorium urządzeń reklamowych lub tablic reklamowych.

Krok: ustalenie wysokości kary zgodnie z regułą opisaną w art. 37d ust. 8 u.p.z.p.

W razie, gdy rada gminy ustaliła wysokość stawki opłaty reklamowej wysokość kary oblicza się jako iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącej ekspozycji reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych oraz 40-krotności uchwalonej przez radę gminy stawki części zmiennej opłaty reklamowej, o której mowa w art. 17a u.p.o.l. powiększony o 40-krotność uchwalonej przez radę gminy stawki części stałej tej opłaty, za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z postanowieniami uchwały reklamowej.

Krok: ustalenie wysokości kary zgodnie z regułą opisaną w art. 37d ust. 9 u.p.z.p.

W sytuacji, w której rada gminy nie ustaliła wysokości stawki opłaty reklamowej wysokość kary oblicza się jako iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącej ekspozycji reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych oraz 40-krotności maksymalnej stawki części zmiennej opłaty reklamowej, o której mowa w art. 19 pkt 1 lit. h u.p.o.l., powiększony o 40-krotność maksymalnej stawki części stałej opłaty reklamowej, o której mowa w art. 19 pkt 1 lit. g u.p.o.l., za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z postanowieniami uchwały reklamowej.