Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autor:

Ustalenie właściwości miejscowej organów podatkowych

Ustalenie właściwości miejscowej organów podatkowych

Ustalenie właściwości miejscowej organów podatkowych

Procedura ma na celu przybliżenie zasad ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa z 10.09.2015 r. oraz ustawy o administracji podatkowej z 27.05.2015 r. Przedmiot analizy stanowią zasady ogólne oraz szczególne tryby wyznaczania właściwości miejscowej organów podatkowych.

Krok: ogólne zasady ustalania właściwości miejscowej

Generalny sposób ustalania właściwości miejscowej organu podatkowego jest unormowany treścią art. 17 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) - dalej o.p. W myśl rzeczonej regulacji, o ile ustawy podatkowe nie stoją w sprzeczności z treścią przywołanego przepisu, to właściwość miejscowa organu podatkowego uzależniona jest od miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu, o którym statuuje art. 133 § 2 o.p. Poza ustawowymi wyjątkami od generalnej zasady, dodatkowo Minister Finansów może określić, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych lub poszczególnych kategorii podatników, płatników, inkasentów w sposób odmienny, aniżeli wskazany treścią art. 17 § 1 o.p.

Wskazania przy tym wymaga, iż od 1.01.2016 r., na mocy art. 10 ustawy z 10.09.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649), modyfikacji uległy obowiązujące do 31.12.2015 r. regulacje określające dotychczasowe zasady ustalania właściwości urzędu skarbowego w zakresie rozliczenia VAT (uchylony został art. 3 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1, ust. 3a-5 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Urząd skarbowy właściwy w sprawach podatku od towarów i usług od 1.01.2016 r. jest ustalany na ogólnych zasadach, mianowicie według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.

Konsekwencją uchylenia wskazanych przepisów ustawy po podatku od towarów i usług jest, wobec braku właściwych przepisów w tej ustawie, stosowanie reguły ogólnej ustalania właściwego miejscowo organu podatkowego. Norma ta wynika z art. 17 § 1 o.p., zgodnie z którym, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2 o.p.

Krok: sprawy następstwa prawnego

Do 1.01.2016 r. ordynacja podatkowa nie zawierała regulacji statuujących o właściwości miejscowej organów podatkowych orzekających w sprawach następców prawnych podatnika (płatnika, inkasenta). Ustawa z 10.09.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz U. poz. 1649) dodała art. 17b § 1 o.p. wprowadzający zasadę, w myśl której organem podatkowym właściwy miejscowo w sprawie praw i obowiązków podatnika (płatnika, inkasenta), przejętych przez następcę prawnego jest organ podatkowy właściwy dla następcy prawnego. Ustalony w przedstawiony sposób organ podatkowy będzie właściwy w sprawach wszczęcia kontroli podatkowej, postępowania podatkowego za okres przed przejęciem praw i obowiązków przez sukcesora podatkowego. Analizowana reguła nie obejmuje swoim zakresem podmiotowym spadkobierców lub zapisobierców będących następcami prawnymi. W odniesieniu do wskazanych kategorii podmiotów zastosowanie będzie miał art. 17b § 2 o.p., stanowiący, iż organem podatkowym właściwym pozostanie organ właściwy wedle ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?