Ustalenie warunków zapłaty wynagrodzenia dla umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy - OpenLEX

Wiktorowska Ewa, Ustalenie warunków zapłaty wynagrodzenia dla umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Autor:

Ustalenie warunków zapłaty wynagrodzenia dla umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy

Ustalenie warunków zapłaty wynagrodzenia dla umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy

Ustalenie warunków zapłaty wynagrodzenia dla umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy

Ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086) w jej art. 77 dokonano zmian w ustawie z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374). Dodano art. 15vb, stanowiąc, że do zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – dalej p.z.p., stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego, z poniższymi zmianami zapłaty wynagrodzenia w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy:

1) zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub udziela zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, w takim przypadku zamawiający określa w umowie procent wynagrodzenia wypłacanego za wykonanie poszczególnych jej części; procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy Natomiast zaliczka nie może być mniejsza niż 5% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy;

2) w przypadku, o którym mowa w art. 143a ust. 1 pkt 1 p.z.p., zamawiający może wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Ustalenie warunków zapłaty wynagrodzenia dla umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający zamawiający decyzja o płatnościach w częściach przygotowanie postanowień umowy zawarcie postanowienia o warunkach zapłaty wynagrodzenia decyzja o zaliczkach opracowanie postanowień umowy tak nie

Krok: przygotowanie postanowień umowy

Zamawiający, przygotowując specyfikację istotnych warunków zamówienia, obok instrukcji dla wykonawców zawierającej informacje na temat przedmiotu zamówienia, terminu jego wykonania, wymaganych zdolności i wymaganej rzetelności wykonawcy, kryteriów oceny ofert opracowuje także postanowienia przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jednym z najbardziej istotnych elementów tej umowy dla wykonawców są warunki zapłaty należnego wynagrodzenia. W szczególności w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Krok: zawarcie postanowienia o warunkach zapłaty wynagrodzenia

Zamawiający może wprowadzić do umowy w sprawie zamówienia publicznego postanowienia o płatnościach wynagrodzenia w częściach, po wykonaniu części umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub udzielaniu zaliczki na poczet wykonania zamówienia.