Ustalenie wartości zamówienia, udzielanego na czas oznaczony i nieoznaczony - OpenLEX

Wiktorowska Ewa, Ustalenie wartości zamówienia, udzielanego na czas oznaczony i nieoznaczony

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 marca 2013 r. do: 27 lipca 2016 r.
Autorzy:

Ustalenie wartości zamówienia, udzielanego na czas oznaczony i nieoznaczony

Ustalenie wartości zamówienia, udzielanego na czas oznaczony i nieoznaczony

Ustalenie wartości zamówienia, udzielanego na czas oznaczony i nieoznaczony

Ustawa p.z.p. określa, w jaki sposób należy udzielić zamówienia na czas oznaczony i nieoznaczony. Celem tego przepisu jest ujednolicenie zasad w tym zakresie, gdyż bez wyraźnych wytycznych wynikających z przepisów niemożliwe byłoby w praktyce jakiekolwiek prawidłowe przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. Istnienie tych przepisów ma zapobiegać temu, żeby jednostki zamawiające nie ustalały wartości zamówienia według własnych chwilowych potrzeb w celu uniknięcia stosowania niektórych przepisów p.z.p., poprzez np. przeprowadzenie postępowania według przepisów krajowych, podczas gdy przy należytym szacowaniu powinny przeprowadzić postępowanie według przepisów unijnych.

Krok: opracowanie opisu przedmiotu zamówienia

Po zakończeniu czynności związanych z opracowaniem opisu przedmiotu zamówienia, zamawiający powinien wybrać sposób obliczenia wartości zamówienia, który będzie zgodny z rodzajem tego zamówienia.

Należy zdecydowanie podkreślić, że to zamawiający odpowiada za właściwy i precyzyjny opis przedmiotu zamówienia, uwzględniający wszelkie istotne dane i parametry. Ma nie tylko prawo, ale i obowiązek takiego określenia jego cech, aby zamawiany sprzęt spełniał jego oczekiwania. Dokonany opis jest wiążący dla zamawiającego i wykonawców w toku postępowania i tylko do warunków wprost wyrażonych w SIWZ można odnosić treść oferty. Na tej podstawie bowiem wykonawcy ustalają, czy są w stanie zaoferować oczekiwaną dostawę i podejmują decyzję o wzięciu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zatem tylko w odniesieniu do wymagań określonych w SIWZ możliwe jest dokonanie badania i oceny ofert (zobacz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 31 maja 2010 r., KIO/UZP 885/10)

Ustalenie wartości zamówienia, udzielanego na czas oznaczony i nieoznaczony zamawiający zamawiający obliczenie wartości zamówienia na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy obliczenie wartości zamówienia na czas nieoznaczony czy jest to czas oznaczony? opracowanie opisu przedmiotu zamówienia ustalenie czasu trwania zamówienia obliczenie wartości zamówienia na czas dłuższy niż 12 miesięcy czy jest to czas dłuższy niż 12 miesięcy? nie tak tak nie

Krok: ustalenie czasu trwania zamówienia

Zamawiający, sporządzając opis przedmiotu zamówienia, powinien również określić czas trwania zamówienia. Zasadą jest, że zamawiający bez żadnych konsekwencji może zawierać umowy w sprawie zamówienia publicznego na okres do 4 lat, przy czym jest to zawsze czas oznaczony, za wyjątkiem sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy, o których mowa w art. 143 ust. 1 p.z.p.

Zamawiający winien ustalić wartość zamówienia, którego przedmiotem są dostawy lub usługi nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, natomiast odnośnie robót budowlanych termin ten winien być ustalony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 p.z.p.

W przypadku, gdyby się okazało, iż powyższe terminy zarówno odnośnie do dostaw, usług czy robót budowlanych zostały przekroczone, a tym samym są nieaktualne, np. z powodu przedłużającego się postępowania, zakończonego w efekcie jego unieważnieniem, zamawiający winien ponownie każdorazowo dokonać szacowania wartości zamówienia, by jego wartość odzwierciedlała jego najbardziej aktualny stan. Tak samo powinien uczynić, jeśli zmieniła się jakakolwiek okoliczność lub miało miejsce zdarzenie wpływające na jego pierwotną wartość.