Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2019 r.
Autor:

Ustalenie terminów zawarcia umowy o prowadzenie PPK i umowy o zarządzanie PPK w okresie przejściowym

Ustalenie terminów zawarcia umowy o prowadzenie PPK i umowy o zarządzanie PPK w okresie przejściowym

Ustalenie terminów zawarcia umowy o prowadzenie PPK i umowy o zarządzanie PPK w okresie przejściowym

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych od 1.07.2019 r. określone podmioty są zobowiązane do utworzenia pracowniczego planu kapitałowego (PPK), czyli programu uzupełniającego oszczędzanie na emeryturę powiązanego. Utworzenie PPK wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów formalnych i prawnych, jak również wdrożenia określonych zmian organizacyjnych. Jeśli podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego, nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Jeżeli podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego nie dopełni obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Krok: Analiza w zakresie terminu wdrożenia PPK

Przepisy przewidują, że PPK będą wdrażane stopniowo. Termin wdrożenia PPK uzależniony jest od wielkości danej firmy oraz typu pracodawcy. Data stosowania wobec danego podmiotu zatrudniającego przepisów o PPK określona została na podstawie przesłanki stanu zatrudnienia. Aby ustalić moment objęcia stosowaniem przepisów o PPK, niezbędne jest określenie liczby osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym w określonej dacie.

Krok: Ile osób zatrudnia podmiot?

Ustalając termin wdrożenia PPK podmiot zatrudniający powinien sprawdzić ile osób zatrudnia. Ilość osób zatrudnionych wyznacza termin uruchomienia PPK.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację