Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autor:

Ustalenie terminów zawarcia umowy o prowadzenie PPK i umowy o zarządzanie PPK w okresie przejściowym

Ustalenie terminów zawarcia umowy o prowadzenie PPK i umowy o zarządzanie PPK w okresie przejściowym

Ustalenie terminów zawarcia umowy o prowadzenie PPK i umowy o zarządzanie PPK w okresie przejściowym

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych od 1.07.2019 r. określone podmioty są zobowiązane do utworzenia pracowniczego planu kapitałowego (PPK), czyli programu uzupełniającego oszczędzanie na emeryturę powiązanego. Utworzenie PPK wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów formalnych i prawnych, jak również wdrożenia określonych zmian organizacyjnych. Jeśli podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego, nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Jeżeli podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego nie dopełni obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Krok: Analiza w zakresie terminu wdrożenia PPK

Przepisy przewidują, że PPK będą wdrażane stopniowo. Termin wdrożenia PPK uzależniony jest od wielkości danej firmy oraz typu pracodawcy. Data stosowania wobec danego podmiotu zatrudniającego przepisów o PPK określona została na podstawie przesłanki stanu zatrudnienia. Aby ustalić moment objęcia stosowaniem przepisów o PPK, niezbędne jest określenie liczby osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym w określonej dacie.

Krok: Ile osób zatrudnia podmiot?

Ustalając termin wdrożenia PPK podmiot zatrudniający powinien sprawdzić ile osób zatrudnia. Ilość osób zatrudnionych wyznacza termin uruchomienia PPK.

Krok: Zatrudnia co najmniej 250 osób

Od 1.07.2019 r. do Pracowniczych Planów Kapitałowych mają obowiązek przystąpić firmy, które zatrudniają co najmniej 250 osób, według stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r.

Krok: Zatrudnia co najmniej 50 osób

Firmy, które zatrudniają co najmniej 50 osób, według stanu zatrudnienia na dzień 30.06.2019 r., będą zobowiązane do stosowania przepisów od 1.01.2020 r.

Krok: Zatrudnia co najmniej 20 osób

Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób, według stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r., muszą wdrożyć PPK od 1.07.2020 r.,

Krok: Pozostałe podmioty oraz podmioty należące do sektora finansów publicznych

Pozostałe podmioty zatrudniające a także podmioty należące do sektora finansów publicznych (m.in. szpitale, szkoły), niezależnie od ich wielkości będą są zobowiązane do tworzenia pracowniczych planów kapitałowych dopiero od 1.01.2021 r.

Krok: Umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta do 25.10.2019 r. .

Wdrożenie PPK wiąże się z koniecznością zawarcia z wybraną instytucją finansową w określonym terminie umowy o zarządzanie PPK. Umowa o zarządzanie PPK, zawierana jest między podmiotem zatrudniającym a instytucją finansową. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Mając na uwadze fakt, iż podmiot zatrudniający co najmniej 250 osób, ustawę o pracowniczych planach kapitałowych stosuje już od 1.07.2019 r., umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta do 25.10.2019 r.

Uwaga!

Zgodnie z interpretacją przepisów przyjętą przez Polski Fundusz Rozwoju obliczając termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK należy stosować przepisy kodeksu cywilnego. Należy jednak pamiętać, iż nie w każdym przypadku w zakresie PPK należy stosować reguły cywilne, należy dodać, iż np. do liczenia okresu zatrudnienia w przypadku umów o pracę stosujemy zasady obowiązujące w prawie pracy a już licząc okres zatrudnienia dla umów cywilnoprawnych stosujemy zasady cywilne.

Krok: Umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta do 27.10.2020 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 134 ust. 2 u.p.p.k., obowiązującym od 31 marca 2020 r., podmiot zatrudniający co najmniej 50 osób, umowę o zarządzanie PPK powinien zawrzeć nie później niż na 10 dni roboczych przed upływem terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK , czyli do dnia 27.10.2020 r.

Krok: Umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta do 27.10.2020 r.

Podmiot zatrudniający co najmniej 20 osób umowę o zarządzanie PPK powinien zawrzeć do 27.10.2020 r.

Krok: Czy podmiot zatrudniający należy do sektora finansów publicznych?

Krok: Podmiot zatrudniający należy do sektora finansów publicznych

Krok: Podmiot zatrudniający nie należy do sektora finansów publicznych

Krok: Umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta do 1.01. 2021 r.

Podmioty należące do sektora finansów publicznych umowę o zarządzanie PPK muszą zawrzeć do 1.01.2021 r.

Krok: Umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta do 23.04.2021 r.

Pozostałe podmioty zatrudniające umowę o zarządzanie PPK muszą zawrzeć do 23.04.2021 r.

Krok: Umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta do 12.11. 2019 r.

Druga z umów, jaką podmiot zatrudniający musi zawrzeć w związku z wdrożeniem PPK, to umowa o prowadzenie PPK, również zawierana z instytucją finansową, jednak podmiot zatrudniający zawiera ją w imieniu i na rzecz swoich zatrudnionych. Umowę o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający musi zawrzeć w terminie do 10. Dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym ustawa o PPK obejmuje dany podmiot.

Podmiot zatrudniający co najmniej 250 osób umowę o prowadzenie PPK musi zawrzeć najpóźniej do 12.11.2019 r.

Krok: Umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta do 10.11.2020 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 134 ust. 2 u.p.p.k., obowiązującym od 31 marca 2020 r., podmiot zatrudniający co najmniej 50 osób, umowę o prowadzenie PPK powinien zawrzeć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 9 miesięcy od dnia objęcia go przepisami u.p.p.k., czyli do 10 listopada 2020 r.

Krok: Umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta do 10.11. 2020 r.

Podmiot zatrudniający co najmniej 20 osób umowę o prowadzenie PPK musi zawrzeć najpóźniej do 10.11.2020 r.

Krok: Umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta do 10.05.2021 r.

Pozostałe podmioty zatrudniające umowę o prowadzenie PPK muszą zawrzeć najpóźniej do 10.05.2021 r.

Krok: Umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta do 10.04.2021 r.

Podmioty należące do sektora finansów publicznych umowę o prowadzenie PPK muszą zawrzeć do 10.04. 2021 r.