Ustalenie terminów zawarcia umowy o prowadzenie PPK i umowy o zarządzanie PPK w okresie przejściowym - OpenLEX

Skibińska Małgorzata, Ustalenie terminów zawarcia umowy o prowadzenie PPK i umowy o zarządzanie PPK w okresie przejściowym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autor:

Ustalenie terminów zawarcia umowy o prowadzenie PPK i umowy o zarządzanie PPK w okresie przejściowym

Ustalenie terminów zawarcia umowy o prowadzenie PPK i umowy o zarządzanie PPK w okresie przejściowym

Ustalenie terminów zawarcia umowy o prowadzenie PPK i umowy o zarządzanie PPK w okresie przejściowym

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych od 1.07.2019 r. określone podmioty są zobowiązane do utworzenia pracowniczego planu kapitałowego (PPK), czyli programu uzupełniającego oszczędzanie na emeryturę powiązanego. Utworzenie PPK wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów formalnych i prawnych, jak również wdrożenia określonych zmian organizacyjnych. Jeśli podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego, nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Jeżeli podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego nie dopełni obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Ustalenie terminów zawarcia umowy o prowadzenie PPK i umowy o zarządzanie PPK w okresie przejściowym Podmiot zatrudniający Podmiot zatrudniający Umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta do 12.11. 2019 r. Umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta do 10.04.2021 r. Podpisanie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK Umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta do 10.05.2021 r. Ile osób zatrudnia podmiot? Umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta do 10.11. 2020 r. Umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta do 10.11.2020 r. Umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta do 25.10.2019 r. . Podmiot zatrudniający nie należy do sektora finansów publicznych Umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta do 27.10.2020 r. Podmiot zatrudniający należy do sektora finansów publicznych Umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta do 27.10.2020 r. Czy podmiot zatrudniający należy do sektora finansów publicznych? Analiza w zakresie terminu wdrożenia PPK Zatrudnia co najmniej 250 osób Zatrudnia co najmniej 50 osób Zatrudnia co najmniej 20 osób Umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta do 23.04.2021 r. Pozostałe podmioty oraz podmioty należące do sektora finansów publicznych Umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta do 1.01. 2021 r. Tak Nie

Krok: Analiza w zakresie terminu wdrożenia PPK

Przepisy przewidują, że PPK będą wdrażane stopniowo. Termin wdrożenia PPK uzależniony jest od wielkości danej firmy oraz typu pracodawcy. Data stosowania wobec danego podmiotu zatrudniającego przepisów o PPK określona została na podstawie przesłanki stanu zatrudnienia. Aby ustalić moment objęcia stosowaniem przepisów o PPK, niezbędne jest określenie liczby osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym w określonej dacie.

Krok: Ile osób zatrudnia podmiot?

Ustalając termin wdrożenia PPK podmiot zatrudniający powinien sprawdzić ile osób zatrudnia. Ilość osób zatrudnionych wyznacza termin uruchomienia PPK.