Kędziora Robert, Ustalenie strony postępowania

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Ustalenie strony postępowania

Ustalenie strony postępowania

Ustalenie strony postępowania

Dla określenia strony możemy posługiwać się lapidarnym sformułowaniem: "Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie" (E. Iserzon, Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Warszawa 1968, s. 215).

Ustalenie strony postępowania organ organ weryfikacja występowania interesu lub obowiązku w sprawie czy jednostka posiada zdolność administracyjnoprawną? weryfikacja charakteru interesu lub obowiązku w sprawie podmiot nie jest stroną podmiot jest stroną konieczność ustalenia strony weryfikacja rodzaju podmiotu osoba fizyczna osoba prawna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej występuje nie występuje tak nie prawny faktyczny

Krok: konieczność ustalenia strony

W każdym postępowaniu administracyjnym, niezależnie od tego, czy zostało ono wszczęte na wniosek, czy też z urzędu, organ musi zawsze dokonać samodzielnych ustaleń dotyczących strony postępowania. Są to ustalenia o znaczeniu fundamentalnym, bowiem rozstrzygają, o czyim uprawnieniu lub obowiązku będzie się orzekać w konkretnym procesie. Decydując o przypisaniu określonemu podmiotowi statusu strony, organ musi ocenić jego sytuację prawną w dwóch aspektach. Po pierwsze, stroną może być wyłącznie podmiot posiadający zdolność administracyjnoprawną (art. 29 k.p.a.). Po drugie, stroną może być wyłącznie podmiot, którego interesu prawnego (obowiązku) dotyczy postępowanie (art. 28 k.p.a.). Tylko łączne spełnienie tych warunków uprawnia do przypisania jednostce statusu strony postępowania administracyjnego.

Krok: weryfikacja rodzaju podmiotu

W pierwszej kolejności organ powinien określić, z jakiego rodzaju podmiotem ma do czynienia. W myśl art. 29 k.p.a. stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Przepis ten określa trzy kategorie podmiotów mających zdolność do bycia podmiotem procesu administracyjnego (zdolność administracyjnoprawna). Zdolności ta jest zawsze refleksem zdolności prawnej, a więc zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków. W postępowaniu administracyjnym ocena zdolności prawnej następuje w pierwszej kolejności w oparciu o przepisy prawa administracyjnego. Dopiero w przypadku braku regulacji w tym zakresie zastosowanie znajdą przepisy prawa cywilnego, do których odsyła art. 30 § 1 k.p.a. (M. Szubiakowski [w:] Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowei przed sądami administracyjnymi, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2008, s. 60).