Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 września 2019 r.
Autorzy:

Ustalenie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia

Ustalenie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia

Ustalenie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia

Jedną z podstawowych kwestii w procedurze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia stanowi prawidłowe zidentyfikowanie zakresu podmiotowego tego postępowania. W postępowaniu administracyjnym, w myśl art. 28 k.p.a., stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W postępowaniu w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia, wyznaczenie kręgu stron postępowania następuje w oparciu o definicję legalną strony postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej zawartą w treści art. 74 ust. 3a u.o.i.ś. Zgodnie z tezą Wyroku WSA w Łodzi – „Art. 74 ust. 3a ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, służy zawężeniu, poprzez doprecyzowanie definicją legalną, kręgu stron postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w porównaniu z wcześniej obowiązującą regulacją ogólną, w myśl której stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” (vide Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 października 2019 r., II SA/Łd 458/19, LEX nr 2729776).

Krok: przystąpienie do ustalenia stron postępowania

Organ administracyjny, przystępując do ustalenia kręgu podmiotowego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, winien prawidłowo ustalić w pierwszym rzędzie, iż poza wnioskodawcą stroną postępowania mogą być podmioty, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w rozumieniu art. 74 ust. 3a u.o.i.ś.

Organ administracyjny, przed którym toczy się postępowanie winien mieć na względzie konsekwencje prawne nieprawidłowego ustalenia stron postępowania administracyjnego w postaci zaistnienia podstawy do wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną (art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.).

Krok: ustalenie czy postępowanie dotyczy także podmiotów innych niż wnioskodawca

Dla ustalenia stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach innych niż wnioskodawca, konieczne jest ustalenie obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Następnym krokiem będzie ustalenie na podstawie ewidencji gruntów i budynków, podmiotów którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację