Ustalenie stron postępowania o pozwolenie na budowę - OpenLEX

Kubiak Marcin, Ustalenie stron postępowania o pozwolenie na budowę

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 19 września 2020 r.
Autorzy:

Ustalenie stron postępowania o pozwolenie na budowę

Ustalenie stron postępowania o pozwolenie na budowę

Ustalenie stron postępowania o pozwolenie na budowę

Celem postępowania administracyjnego w przedmiocie pozwolenia na budowę jest zbadanie zgodności planowanej inwestycji z prawem i z interesami podmiotów, których prawa inwestycja ta może naruszać. Osoby trzecie mają prawo do ochrony przed ewentualnymi uciążliwościami związanymi z realizacją inwestycji budowlanej. Podmioty, na których nieruchomości oddziałuje lub może oddziaływać inwestycja, zyskują określone uprawnienia - przede wszystkim do zawiadomienia o wszczynanych postępowaniach. Status strony postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia na budowę daje określone w k.p.a. uprawnienia, umożliwiające ochronę interesów prawnych. Podmioty te zyskują też prawo odwoływania się od decyzji kończącej to postępowanie, łącznie ze skargą do sądu administracyjnego (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2011 r., Kp 7/09).

Stroną postępowania o pozwolenie na budowę może być osoba fizyczna (człowiek), osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna nieposiadająca osobowości prawnej. W stosunkach w których występuje spółka cywilna status stron postępowania mają wspólnicy spółki (por. np. wyrok NSA z dnia 10 marca 2006, II OSK 617/05). Stroną postępowania, nierzadko jedyną, jest inwestor. Nie są stronami postępowania pozostali uczestnicy procesu budowlanego, wskazani w art. 17 pkt 2-4 p.b. (por. wyrok NSA z dnia 03 kwietnia 2012 r., II OSK 91/12). Legitymacja do występowania we własnym imieniu w postępowaniach administracyjnych mających za przedmiot proces inwestycyjno-budowlany, przysługuje inwestorowi i innym stronom tych postępowań wykazujących własny interes prawny, nie zaś, przykładowo, projektantowi będącemu profesjonalnym uczestnikiem tego procesu, lecz działającym w imieniu i na rzecz inwestora (por. postanowienie NSA z dnia 13 grudnia 2016 r., sygn. akt II OZ 1393/16).

O statusie strony dla konkretnego podmiotu decydują granice obszaru oddziaływania (art. 3 pkt 20 p.b.) projektowanego obiektu budowlanego, nie zaś interes faktyczny czy subiektywne odczucia właścicieli nieruchomości sąsiednich. Zgodnie z art. 3 pkt 20 p.b. obszar oddziaływania obiektu jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Tym samym obszar oddziaływania obiektu jest określany przez przepisy szczególne. Przykładowo, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych do określania obszaru oddziaływania obiektu budowlanego stosuje się przepisy techniczno-budowlane określone w § 12 i 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), które określają odległości budynków od granicy działki i od innych obiektów. Przepis § 12 ust. 4 tego rozporządzenia wprost wskazuje, że usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w § 12 ust. 2 i 3, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy - Prawo budowlane.

Odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie kręgu stron cały czas ponosi organ administracji architektoniczno-budowlanej, prowadzący postępowanie w przedmiocie pozwolenia na budowę. Wprawdzie to projektant określa obszar oddziaływania obiektu (art. 20 ust. 1 pkt 1c p.b.), ale prawidłowość określenia obszaru oddziaływania obiektu, a co za tym idzie określenia kręgu stron postępowania, będzie przedmiotem badania organu administracji architektoniczno-budowlanej zarówno w ramach postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę jak i w związku z wniesieniem zgłoszenia z projektem budowlanym (np. art. 30 ust. 4b p.b.).

Ustalenie stron postępowania o pozwolenie na budowę organ organ podmiot nie jest stroną podmiot jest stroną czy na etapie wydawania decyzji przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przeprowadzana jest ponowna ocena oddziaływania na środowisko? kontrola określenia obszaru oddziaływania obiektu przystąpienie do ustalenia kręgu stron krąg stron ustala się na zasadach ogólnych ustalanie kręgu stron odbywa się na podstawie art. 28 ust. 2 p.b. weryfikacja statusu podmiotów tak nie nie jest stroną jest stroną

Krok: przystąpienie do ustalenia kręgu stron

Prawidłowe ustalenie kręgu stron ma fundamentalne znaczenie w każdej sprawie administracyjnej. Brak udziału danej strony lub stron w postępowaniu nie jest wprawdzie powodem stwierdzenia nieważności decyzji, może jednak stanowić podstawę do wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną (art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.). Wznowienie postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę może skutkować rozstrzygnięciem innym, niż wcześniej wydana decyzja ostateczna (art. 149 § 2 k.p.a.).

Krok: czy na etapie wydawania decyzji przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przeprowadzana jest ponowna ocena oddziaływania na środowisko?

Z przepisów art. 28 ust. 2–4 p.b. wynika, że strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę określa się na dwa sposoby: wskazany w art. 28 ust. 2 i 3 p.b. lub wynikający z art. 28 ust. 4 p.b. Kluczowe jest ustalenie, czy na etapie wydawania decyzji przez organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie przeprowadzana ponowna procedura oceny oddziaływania na środowisko - na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) - dalej u.o.i.ś.).