Gruszecki Krzysztof, Ustalenie sposobu przeprowadzenia remediacji

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 8 lutego 2017 r.
Autorzy:

Ustalenie sposobu przeprowadzenia remediacji

Ustalenie sposobu przeprowadzenia remediacji

Ustalenie sposobu przeprowadzenia remediacji

Postanowienia art. 101q p.o.ś. są ściśle powiązane z postępowaniami prowadzonymi na podstawie art. 101l p.o.ś. (postępowanie kończące się ustaleniem planu remediacji), na podstawie art. 101m p.o.ś. (postępowanie kończące się nałożeniem obowiązku przeprowadzenia remediacji) oraz na podstawie art. 101o p.o.ś. (postępowanie kończące się ustaleniem planu remediacji oraz ustaleniem zakresu udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi).

Ustalenie sposobu przeprowadzenia remediacji RDOŚ RDOŚ ustalenie przeprowadzenia remediacji w sposób, o którym mowa w art. 101q ust. 1 pkt 2 p.o.ś. ustalenie przeprowadzenia remediacji w sposób, o którym mowa w art. 101q ust. 1 pkt 1 p.o.ś. czy możliwe jest przeprowadzenie remediacji w sposób, o którym mowa w art. 101q ust. 1 pkt 1 p.o.ś.? ustalenie sposobu przeprowadzania remediacji wszczęcie postępowania na podstawie art. 101l p.o.ś., art. 101m p.o.ś. lub art. 101o p.o.ś. wydanie decyzji tak nie

Krok: wszczęcie postępowania na podstawie art. 101l p.o.ś., art. 101m p.o.ś. lub art. 101o p.o.ś.

Ustalenie sposobu przeprowadzenia remediacji powinno być przedmiotem postępowania wyjaśniającego prowadzonego w postępowaniach, w których w decyzjach kończących właściwy w sprawie organ, tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ), określa sposób prowadzenia remediacji (prowadzonych na podstawie art. 101l p.o.ś., art. 101m p.o.ś. lub art. 101o p.o.ś.).

Krok: ustalenie sposobu przeprowadzania remediacji

Ustawodawca w art. 101q ust. 1 p.o.ś. wskazał katalog sposobów przeprowadzania remediacji. Mogłoby się wydawać, że katalog tych sposobów ma charakter zamknięty. Należy jednak dopuścić także inne sposoby niż wymienione w przywołanym przepisie, gdyż wskazane wyliczenie ma jedynie przykładowy charakter (K. Gruszecki, komentarz doart. 101q [w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2016).