Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Ustalenie sposobu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ustalenie sposobu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ustalenie sposobu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jednym z obowiązków gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku jest ustalenie, w drodze aktu prawa miejscowego, sposobu uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Krok: podjęcie uchwały z art. 6l ust. 1 u.u.c.p.g.

Artykuł 6l ust. 1 u.u.c.p.g. zobowiązuje radę gminy do podjęcia uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, określającej:

1) termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. do 10 dnia danego miesiąca, w tym, czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry),

2) częstotliwość jej uiszczania (np. miesięcznie, kwartalnie),

3) tryb jej uiszczania (np. przelewem na konto).

Uchwała ta jest bardzo istotna z puntu widzenia właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy, którzy zobowiązani są do uiszczania opłaty.

Rada gminy ma obowiązek podjęcia tej uchwały.

Organem nadzoru, który kontroluje treść tej uchwały pod kątem zgodności z prawem, jest regionalna izba obrachunkowa (m.in. wyrok WSA w Gliwicach I SA/Gl 1285/14 z dnia 22 stycznia 2015 r.).

Krok: analiza sposobu pobierania opłaty

Opłata może być pobierana w dwojaki sposób. To od rady gminy zależy wybór sposobu jej pobierania.