Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy - OpenLEX

Kostrzewa Piotr, Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r. do: 31 grudnia 2015 r.
Autorzy:

Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy

Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy

Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy

Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy zleceniodawca zleceniodawca ocena, czy przychód z tytułu umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług jest wyłączony z podstawy wymiaru składek? przychód należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek przychodu nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru składek ocena, czy odpłatność za wykonywanie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług określono kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie? podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana przez zleceniobiorcę kwota nie niższa jednak niż minimalne wynagrodzenie ocena, czy przychód jest przychodem z tytułu umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług? przychód nie stanowi podstawy wymiaru składek zleceniobiorca zleceniobiorca osiągnięcie przychodu nie tak nie tak nie tak

Krok: osiągnięcie przychodu

Wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zasadniczo stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Płatnikiem składek na ww. ubezpieczenia zleceniobiorcy jest zleceniodawca, co oznacza, że jest on zobowiązany m.in. do obliczania, rozliczania i opłacania składek. Obliczenie składek należnych z tytułu umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług wymaga jednak uprzedniego ustalenia ich podstawy wymiaru.

Krok: ocena, czy odpłatność za wykonywanie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług określono kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie?

Istotny wpływ na to, w jaki sposób jest ustalana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy ma to, w jaki sposób w umowie zlecenia lub innej umowie o świadczenie usług została określona odpłatność za jej wykonanie.