Piaskowska Olga Maria, Ustalenie planu rozprawy i zatwierdzenie planu rozprawy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
Autorzy:

Ustalenie planu rozprawy i zatwierdzenie planu rozprawy

Ustalenie planu rozprawy i zatwierdzenie planu rozprawy

Ustalenie planu rozprawy i zatwierdzenie planu rozprawy

Krok: wyznaczenie posiedzenia przygotowawczego

Jeżeli wyznaczono posiedzenie przygotowawcze, strona może przytaczać twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej do chwili zatwierdzenia projektu planu rozprawy albo sporządzenia planu rozprawy. Twierdzenia i dowody zgłoszone po zatwierdzeniu projektu planu rozprawy albo sporządzeniu planu rozprawy podlegają pominięciu, chyba że strona uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe albo że potrzeba ich powołania wynikła później.

Zob. przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie:

Zarządzenie doręczenia odpisu pozwu,

Zarządzenie wymiany pism procesowych.

Krok: zawiadomienie stron

Posiedzenie przygotowawcze służy rozwiązaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń, zwłaszcza rozprawy. Jeżeli nie uda się rozwiązać sporu, na posiedzeniu przygotowawczym sporządza się z udziałem stron plan rozprawy.

Ustalenie planu rozprawy i zatwierdzenie planu rozprawy strony postępowania strony postępowania stawiennictwo stron na posiedzeniu sąd przewodniczący sąd przewodniczący czy strony widzą możliwość polubownego rozwiązania sporu? w trakcie posiedzenia odmowa zatwierdzenia planu rozprawy czy istnieją podstawy do zatwierdzenia planu rozprawy? ustalenie planu rozprawy możliwość skierowania stron do mediacji podpisanie i zatwierdzenie planu rozprawy wyznaczenie posiedzenia przygotowawczego zawiadomienie stron tak nie nie tak