Ustalenie ostatecznej treści umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym - OpenLEX

Skubiszak-Kalinowska Irena, Ustalenie ostatecznej treści umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 28 lipca 2016 r.
Autorzy:

Ustalenie ostatecznej treści umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Ustalenie ostatecznej treści umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Ustalenie ostatecznej treści umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Ustawodawca pominął w u.p.p.p. kwestię formy, w jakiej ma być zawarta umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Na mocy odesłania z art. 4 u.p.p.p. zastosowanie znajdą tu przepisy:

- art. 43 ust. 1 u.k.r.b.u., „zgodnie z którym umowa koncesji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej” i art. 139 ust. 2 p.z.p.na mocy którego "umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej".

W obu przypadkach więc umowa musi mieć co najmniej formę pisemną. Forma szczególna, tj. forma z podpisem notarialnie poświadczonym lub forma aktu notarialnego, jest wymagana wówczas, gdy wymagają tego odpowiednie przepisy k.c. lub innego aktu prawnego.

Ustawa p.p.p. przedstawia tylko elementy obligatoryjne umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Już na wstępie określa, iż przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego.

Krok: przystąpienie do konstruowania umowy o PPP

Podmiot publiczny przystępuje do sformułowania treści umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i zawarcia w niej istotnych postanowień.

Ustalenie ostatecznej treści umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym podmiot publiczny podmiot publiczny określenie zasad odpowiedzialności ustalenie ostatecznego kształtu umowy określenie skutków nienależytego wykonania oraz niewykonania zobowiązania określenie zasad szczegółowego trybu przeprowadzenia kontroli określenie przeznaczenia składnika majątkowego oraz zasad jego przekazania określenie podziału zadań i ryzyk przystąpienie do konstruowania umowy o PPP zawarcie standardowych postanowień zobowiązanie partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia ustalenie wynagrodzenia partnera prywatnego zobowiązanie partnera prywatnego do poniesienia wydatków zobowiązanie podmiotu publicznego do współdziałania z partnerem prywatnym w osiągnięciu celu przedsięwzięcia

Krok: zawarcie standardowych postanowień

W umowie należy zawrzeć standardowe postanowienia, które powinny znaleźć się w każdej umowie, tj. określenie stron umowy i definicji pojęć w niej stosowanych, określenie jej przedmiotu (umowa powinna określać na czym będzie polegać współpraca między stronami), termin rozpoczęcia współpracy w realizacji przedsięwzięcia, czas trwania umowy oraz okres świadczenia usług w poszczególnych fazach przedsięwzięcia, oświadczenia i zapewnienia stron, przesłanki rozwiązania umowy, wymienienie załączników.