Niewiadomski Zygmunt, Ustalenie organu właściwego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia (decyzji środowiskowej)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 24 września 2019 r.
Autorzy:

Ustalenie organu właściwego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia (decyzji środowiskowej)

Ustalenie organu właściwego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia (decyzji środowiskowej)

Ustalenie organu właściwego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia (decyzji środowiskowej)

Prawidłowe ustalenie właściwości organu administracji publicznej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu prawnego (K. Gruszecki, Komentarz do art. 75 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Lex 2013).

Organy administracyjne zobligowane są przestrzegać swojej właściwości w sprawie z urzędu. Czynią to na każdym etapie postępowania (vide: teza postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2001 r., I SA 2110/00, LEX nr 54128).

Badanie właściwości jakiegokolwiek organu administracyjnego w sprawie należy zacząć od ustalenia właściwości rzeczowej (merytorycznej). Zasada praworządności nie dopuszcza jednocześnie właściwości dwóch organów administracji publicznej w tej samej sprawie (tezy 1 i 2 postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2013 r., II FW 2/13, LEX nr 1318879). Skutkiem naruszenia właściwości organu administracyjnego jest nieważność rozstrzygnięcia zapadłego w danej sprawie (teza wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, z dnia 21 maja 2013 r., II SA/Rz 160/13, LEX nr 1340435).

Ustalenie organu właściwego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia (decyzji środowiskowej) organ administracji organ administracji czy przedsięwzięcie polega na scaleniu, wymianie lub podziale gruntów? właściwy jest odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy jest dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych czy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje, co najmniej dwa przedsięwzięcia realizowane w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego, dla których właściwe rzeczowo są co najmniej dwa organy, w tym regionalny dyrektor ochrony środowiska? czy przedsięwzięcie polega na zmianie przeznaczenia lasu, będącego własnością Skarbu Państwa na użytek rolny? właściwy jest starosta czy przedsięwzięcie polega na budowie obiektu jądrowego lub inwestycji towarzyszących? czy przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednego województwa? właściwy jest regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze właściwości, którego znajduje się największa część terenu objętego przedsięwzięciem właściwy jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska właściwy jest odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta na obszarze właściwości, którego znajduje się największa część terenu objętego przedsięwzięciem przystąpienie do ustalenia organu właściwego w sprawie wydania decyzji środowiskowej czy przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy? czy przedsięwzięcie jest przynajmniej częściowo realizowane na terenie zamkniętym? czy przedsięwzięcie jest przynajmniej częściowo realizowane na obszarze morskim? czy przedsięwzięcie mieści się w katalogu przedsięwzięć określonych w art. 75 ust. 1 pkt 1 u.o.i.ś.? właściwy jest regionalny dyrektor ochrony środowiska tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: przystąpienie do ustalenia organu właściwego w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Obowiązek ustalenia organu właściwego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia obciąża z mocy prawa organ administracyjny.

Krok: czy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje, co najmniej dwa przedsięwzięcia realizowane w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego, dla których właściwe rzeczowo są co najmniej dwa organy, w tym regionalny dyrektor ochrony środowiska?

Przez pojęcie „przedsięwzięcia” rozumie się zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się, jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. (vide art. 3 ust. 1 pkt 13 u.o.i.ś.)

Ustawodawca nie definiuje pojęcia „zamierzenie budowlane”. „Zgodnie z Uniwersalnym słownikiem języka polskiego PWN pod określeniem „zamierzenie” należy rozumieć „wytknięty cel działania, zadanie, które ktoś zamierza wykonać; zamiar, projekt” (www.usjp.pwn.pl). Zamierzeniem budowlanym będzie zatem zadanie, zamiar, projekt polegający np. na budowie budynku mieszkalnego, urządzenia budowlanego, sieci, a także centrum handlowego czy też osiedla mieszkalnego składającego się z kilku budynków lub obiektów budowlanych.” (A. Kosicki w Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany, APlucińska-Filipowicz (red.), M. Wierzbowski (red.), komentarz do art. 33, LEX/el. 2016).