Sieńko Agnieszka, Ustalenie opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej podmiotowi uprawnionemu

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 11 maja 2017 r. do: 14 kwietnia 2020 r.
Autor:

Ustalenie opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej podmiotowi uprawnionemu

Ustalenie opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej podmiotowi uprawnionemu

Ustalenie opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej podmiotowi uprawnionemu

Procedura opisuje zasady ustalenia odpłatności za udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Ustalenie opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej podmiotowi uprawnionemu podmiot wykonujący działalność leczniczą podmiot wykonujący działalność leczniczą przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną dokumentacją doręczenie faktury wnioskodawcy dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji przekazanie papierowych wydruków opłaty nie pobiera się w jakiej formie udostępniono dokumentację? decyzja o udostępnieniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej ustalenie rodzaju podmiotu wnioskującego o udostępnienie dokumentacji medycznej czy wnioskodawca jest podmiotem wskazanym w art. 28 ust. 2 lub 2a ustawy o prawach pacjenta (ZUS, wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych)? zwolnienie z opłaty ustalenie wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej informatyczny nośnik danych elektroniczna transmisja papierowe wydruki - na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów tak nie

Krok: decyzja o udostępnieniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej

Podstawą decyzji o udostępnieniu dokumentacji medycznej jest wniosek uprawnionego podmiotu. Wniosek wymaga oceny formalnej między innymi w zakresie ustalenia formy udostępnienia dokumentacji. Poza reglamentacją wynikającą z przepisów o ochronie danych osobowych (w tym danych wrażliwych, a takie są przetwarzane w dokumentacji medycznej) konieczność określenia formy udostępnienia dokumentacji medycznej jest uzasadniona powinnością ustalenia właściwej opłaty. W niektórych wypadkach znaczenie dla należności ma także wskazanie podmiotu wnioskującego o wydanie dokumentacji medycznej.

Krok: ustalenie rodzaju podmiotu wnioskującego o udostępnienie dokumentacji medycznej

Zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186) - dalej u.p.p. - w związku z:

1. art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 963) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do nieodpłatnego korzystania z dokumentacji medycznej zakładów opieki zdrowotnej w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

2. art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 887 ) - w sprawach świadczeń emerytalnych i rentowych osoby zainteresowane i organy rentowe są zwolnione od wszelkich opłat, z wyłączeniem opłat ponoszonych na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1793) - ostatnia z powołanych podstaw prawnych stanowi, że koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, są finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie. Oznacza to w istocie, że wydanie zaświadczenia lub orzeczenia poprzedzonego badaniem lekarskim zawsze będzie odpłatne. Wydanie orzeczenia lub przeprowadzenie badania nie jest udostępnieniem dokumentacji medycznej, stąd zasady ustalania tej opłaty są przedmiotem odrębnej procedury;

3. na podstawie art. 28 ust. 2a u.p.p. opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.