Ustalenie odszkodowania na rzecz właściciela nieruchomości z tytułu usunięcia drzew lub krzewów dokonane na wniosek właściciela... - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Ustalenie odszkodowania na rzecz właściciela nieruchomości z tytułu usunięcia drzew lub krzewów dokonane na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 28 sierpnia 2015 r.
Autorzy:

Ustalenie odszkodowania na rzecz właściciela nieruchomości z tytułu usunięcia drzew lub krzewów dokonane na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych

Ustalenie odszkodowania na rzecz właściciela nieruchomości z tytułu usunięcia drzew lub krzewów dokonane na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych

Ustalenie odszkodowania na rzecz właściciela nieruchomości z tytułu usunięcia drzew lub krzewów dokonane na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych

Skorzystanie przez właściciela urządzeń przesyłowych z uprawnień wynikających z przepisu art. 83 ust. 1 pkt 2 u.o.p. rodzi po stronie właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego, jeżeli ustanowiono na nieruchomości użytkowanie wieczyste, roszczenie odszkodowawcze. Odszkodowanie ma charakter kompensacyjny i winno pokryć szkodę, jaką poniósł właściciel lub odpowiednio użytkownik wieczysty nieruchomości, z której usunięto drzewa lub krzewy. Roszczenie to ma szczególne znaczenie, jako że wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zagrażających funkcjonowaniu urządzeń przesyłowych na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych nie wymaga zgody właściciela nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Ustalenie odszkodowania na rzecz właściciela nieruchomości z tytułu usunięcia drzew lub krzewów dokonane na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych organ wydający zezwolenie organ wydający zezwolenie ustalenie wysokości odszkodowania zapoznanie się z wnioskiem właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości wygaśnięcie roszczenia o zawarcie umowy złożenie wniosku o ustalenie wysokości odszkodowania 30 dni odebranie propozycji negocjowanie warunków umowy czy strony zawarły umowę? właściciel urządzeń przesyłowych właściciel urządzeń przesyłowych usunięcie drzew lub krzewów wystąpienie z propozycją odszkodowania tak nie

Krok: usunięcie drzew lub krzewów

Wedle regulacji art. 83 ust. 1 pkt 2 u.o.p. uprawnionym do wniesienia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zagrażających funkcjonowaniu urządzeń przesyłowych jest właściciel tych urządzeń. Uzyskanie przez właściciela urządzeń przesyłowych zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz wykonanie uprawnienia wynikającego z wydanego zezwolenia, rodzi po stronie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, z której usunięto rośliny, roszczenie odszkodowawcze.

Krok: wystąpienie z propozycją odszkodowania

Zważywszy, iż zobowiązanym do zapłaty odszkodowania z tytułu usunięcia drzew lub krzewów zagrażających funkcjonowaniu urządzeń przesyłowych jest właściciel urządzeń przesyłowych, zatem on winien wystąpić do właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości z propozycją dotyczącą odszkodowania. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby z żądaniem odszkodowania wystąpił właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości.