Niewiadomski Zygmunt, Ustalenie obowiązku uzyskania decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 22 sierpnia 2018 r.
Autorzy:

Ustalenie obowiązku uzyskania decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Ustalenie obowiązku uzyskania decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Ustalenie obowiązku uzyskania decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Ustawodawca zezwala na zastosowanie procedury odstępstwa od zatwierdzonego decyzją ZRID projektu budowlanego wyłącznie na etapie zamierzenia odstąpienia od sposobu realizacji inwestycji drogowej określonego w wydanej decyzji ZRID. Przy czym mieć należy na względzie, że dotyczy to zarówno przypadków, kiedy odstępstwo miałoby nastąpić przed rozpoczęciem robót budowlanych, jak również w ich trakcie. Następcze stosowanie procedury odstępstwa jest niedopuszczalne, ponieważ takie odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego należałoby rozpatrywać w kontekście samowoli budowlanej, co w efekcie skutkować musiałoby koniecznością wstrzymania robót budowlanych przy zastosowaniu przepisów art. 50–51 p.b.

Specustawa drogowa w art. 32a wskazuje przesłanki, których kumulatywne spełnienie zwalnia z obowiązku uzyskania decyzji o zmianie ZRID. Zgodnie z treścią przywołanej regulacji, jeśli planowane odstąpienie obejmuje swoim zakresem projektu zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających drogi oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi nie stanowi istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu inwestycji drogowej, a w konsekwencji nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie ZRID.

Ustalenie obowiązku uzyskania decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) inwestor inwestor brak obowiązku uzyskania decyzji o zmianie ZRID zamiar odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego analiza charakteru odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego czy odstąpienie dotyczy zakresu objętego projektem zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających drogi? powstanie obowiązku uzyskania decyzji o zmianie ZRID czy odstąpienie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi? nie tak nie tak

Krok: zamiar odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego

Z punktu widzenia logiki procesu inwestycyjnego zezwolenie na realizację inwestycji drogowej odpowiada pozwoleniu na budowę. Zgodnie z treścią art. 11d ust. 1 pkt 5 specustawy drogowej, projekt budowlany stanowi jeden z załączników składanego wniosku o wydanie ZRID. Zatem przedmiotem postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej jest w szczególności weryfikacja przedłożonego projektu budowlanego oraz analiza dopuszczalności realizacji inwestycji w kształcie określonym w projekcie budowlanym. Organ administracyjny wydając ZRID, zatwierdza projekt budowlany przedłożony przez wnioskodawcę oraz wydaje pozwolenie na budowę planowanej inwestycji drogowej. Przepisy prawa dopuszczają odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, jednakże inwestor winien liczyć się w takim przypadku z koniecznością uzyskania zezwolenia, w formie odrębnej decyzji, na zmianę decyzji ZRID.

Krok: analiza charakteru odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego

Specustawa drogowa nie zawiera definicji legalnej pojęcia „istotnego odstępstwa” od zatwierdzonego projektu budowlanego i odsyła w tej kwestii do przepisu art. 36a p.b., który to przepis w ust. 5 wskazuje przesłanki do ustalenia sytuacji, w których dochodzi do istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Natomiast ust. 5a art. 36a p.b. ustawodawca definiuje sytuacje, w których nie dochodzi do istotnego odstępstwa.

Jeśli warunki określone w art. 32a ustawy z 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zostają spełnione, to tym samym odstąpienie od zatwierdzonego zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej projektu budowlanego jest dozwolone bez konieczności uprzedniego uzyskania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zatem wyjątkowo jedynie w przypadku realizacji inwestycji drogowej odstąpienie dokonane w zakresie objętym projektem zagospodarowania terenu nie będzie stanowiło "istotnego odstąpienia", jeżeli jednocześnie nie będzie wymagało uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż to, czy w danym przypadku odstąpienie od projektu budowlanego zostanie uznane za "istotne odstąpienie", zależy od indywidualnych okoliczności danej sprawy. (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2017 r., II OSK 1438/17, LEX nr 2378172).

Specustawa drogowa definiuje odrębne przesłanki powstania obowiązku uzyskania decyzji o zmianie ZRID. W treści art. 32a specustawy drogowej ustawodawca wskazuje, iż nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją ZRID będzie miało miejsce wówczas jeśli dotyczyć będzie projektu zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających drogi i jednocześnie nie spowoduje konieczności uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi.