Niewiadomski Zygmunt, Ustalenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 września 2019 r.
Autorzy:

Ustalenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Ustalenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Ustalenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Ustawodawca dopuszcza inwestowanie na obszarach Natura 2000 (definicję legalną obszaru Natura 2000 zawiera art. 5 pkt 2b u.o.p.), wprowadza jednak obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na ten obszar dla planowanych przedsięwzięć, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na ten obszar. (vide np. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2011 r., II OSK 1300/10, LEX nr 952950). Mieć należy na względzie, iż w istocie ocena będzie dotyczyła wpływu realizacji planowanego przedsięwzięcia na integralność obszaru Natura 2000 lub cele, dla których obszar został utworzony.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 i 3 ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainicjowanie postępowania przewidzianego w art. 97 następuje w przypadku gdy organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, rozważy przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Jeżeli organ ten uzna, że przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, wydaje postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska dokumentacji wskazanej w art. 96 ust. 3 ustawy. Zgodnie z art. 97 ust. 1, 3 i 4 po otrzymaniu tych dokumentów, regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdza, w drodze postanowienia, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 i nakłada obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 i określa zakres tego raportu, przy czym zakres raportu powinien być ograniczony do określenia oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W oparciu o zgromadzone materiały organ wydaje postanowienie o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 bądź odmawia uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. (vide Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2016 r., II OSK 1861/14, LEX nr 2113136).

Celem postępowania w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziałującego na obszar Natura 2000 jest stwierdzenie, na podstawie dokumentów wymienionych w art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) - dalej u.o.i.ś. - przy uwzględnieniu łącznie uwarunkowań określonych w art. 97 ust. 1 u.o.i.ś., czy istnieje możliwość potencjalnie znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Właściwym do wydania postanowienia w tej sprawie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Wystarczającymi przesłankami (na temat przesłanek zob. B. Rakoczy, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Warszawa 2010, s. 257–258) do stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 jest skonstatowanie, iż skutki realizacji przedsięwzięcia są trudne do przewidzenia i hipotetycznie mogą być znaczące. Mieć jednakże trzeba na uwadze, iż należy zastosować do ustalenia tego obowiązku zobiektywizowane kryteria (K. Gruszecki, Komentarz do art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, System Informacji Prawnej LEX 2013). Organ administracyjny, ustalając możliwość wystąpienia potencjalnie znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 winien kierować się zasadą przezorności.

Ustalenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 RDOŚ RDOŚ przekazanie według właściwości ustalenie stron postępowania odmowa wszczęcia postępowania czy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim? uzyskanie opinii dyrektora urzędu morskiego ustalenie obowiązku przeprowadzenia procedury brak obowiązku przeprowadzenia procedury badanie właściwości organu badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania odebranie wniosku pozostawienie wniosku bez rozpoznania badanie wymogów formalnych wniosku merytoryczne badanie wniosku czy przedsięwzięcie znacząco oddziałuje na obszar Natura 2000? wnioskodawca wnioskodawca przedłożenie wymaganej dokumentacji RDOŚ organ właściwy do wydania decyzji organ właściwy do wydania decyzji wstępne ustalenie obowiązku przeprowadzenia OOŚ tak nie niewłaściwy właściwy dopuszczalne niedopuszczalne nie spełnia spełnia tak nie

Krok: wstępne ustalenie obowiązku przeprowadzenia OOŚ

Wystarczającymi przesłankami (na temat przesłanek zob. B. Rakoczy, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Warszawa 2010, s. 257–258) do stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 jest skonstatowanie, iż skutki realizacji przedsięwzięcia są trudne do przewidzenia i hipotetycznie mogą być znaczące. Należy jednakże mieć na uwadze, iż należy zastosować do ustalenia tego obowiązku zobiektywizowane kryteria (K. Gruszecki, Komentarz do art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, System Informacji Prawniczej LEX 2013).

Organ administracyjny, ustalając możliwość wystąpienia potencjalnie znaczącego oddziaływania, kieruje się zasadą przezorności.

Organ administracyjny właściwy do wydania decyzji, po ustaleniu istnienia możliwości wystąpienia potencjalnie znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000, wynikającego z realizacji planowanego przedsięwzięcia, nakłada na wnioskodawcę na podstawie art. 96 ust. 3 u.o.i.ś., w formie postanowienia, obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska (RDOŚ) dokumentów wskazanych w tym samym przepisie. Postanowienie to nie jest zaskarżalne.

Krok: przedłożenie wymaganej dokumentacji RDOŚ

W celu wykonania postanowienia wydanego przez organ właściwy do wydania decyzji, wnioskodawca zobligowany jest przedłożyć właściwemu RDOŚ dokumenty wskazane w art. 96 ust. 3 u.o.i.ś.