Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 14 grudnia 2016 r.
Autor:

Ustalenie obowiązku prowadzenia procedury konkursowej w sprawie zamówienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy (subkontrakty) z przyczyn podmiotowych

Ustalenie obowiązku prowadzenia procedury konkursowej w sprawie zamówienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy (subkontrakty) z przyczyn podmiotowych

Ustalenie obowiązku prowadzenia procedury konkursowej w sprawie zamówienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy (subkontrakty) z przyczyn podmiotowych

Procedura opisuje tryb ustalenia, czy podmiot jest obowiązany stosować procedurę konkursową przy udzielaniu zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie.

Krok: decyzja o udzieleniu zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie

Stosownie do treści art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217) - dalej u.dz.l. - podmiot leczniczy spełniający przesłanki określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) - dalej u.p.z.p., zwany dalej „udzielającym zamówienia”, może udzielić zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej „zamówieniem”, podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zwanym dalej „przyjmującym zamówienie”. Ustawodawca posługuje się pojęciem podmiotu leczniczego, nie zaś podmiotu wykonującego działalność leczniczą, co oznacza, że praktyki zawodowe są wyłączone spod trybu art. 26 u.dz.l. Naturalnie wyłączenie obejmuje praktyki zawodowe tylko z roli udzielającego zamówienie. Jest to związane z charakterem tych podmiotów gospodarczych. Tytułem przykładu można wskazać na art. 53 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.), który stanowi wprost, że lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w miejscu wezwania może zatrudniać osoby niebędące lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy). Ustawodawca zatem w ustawie korporacyjnej wyłączył możliwość udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne przez praktyki zawodowe. Praktyki zawodowe mogą przyjmować zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych, czyli występować w konkursie w roli oferentów i uzyskać zamówienie.

Krok: ustalenie trybu udzielenia zamówienia

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, nie każdy podmiot ma obowiązek prowadzenia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, a jedynie taki, który spełnia przesłanki z art. 3 ust. 1 u.p.z.p. Wskazane w przepisie podmioty to:

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych - w tej kategorii mieszczą się między innymi samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

a) finansują je w ponad 50% lub

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

c) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;

3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3;

4) inne niż określone w pkt 1–3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1–3a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na niedominujący wpływ, w szczególności:

a) finansują je w ponad 50% lub

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub

d) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

e) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego;

5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:

a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,

b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.

Jak łatwo można zauważyć nie każdy warunek ujęty w przepisie art. 3 ust. 1 u.p.z.p. przystaje do rynku usług zdrowotnych. Ustawodawca odwołał się do tej jednostki redakcyjnej w całości zatem powołano ją także w całości. W praktyce należy ocenić strukturę właścicielską podmiotu lub źródło finansowania świadczeń.

Krok: czy podmiot spełnia przesłanki z art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej?

Ocena przesłanek sprowadza się do określenia formy organizacyjno-prawnej podmiotu, jego struktury właścicielskiej, a także źródła finansowania świadczeń.

Krok: prowadzenie postępowania konkursowego

Ustalenie, że podmiot ma obowiązek prowadzić postępowanie konkursowe staje się początkiem ustalenia procedury zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 2626a u.dz.l.

Krok: zwolnienie z obowiązku prowadzenia postępowania konkursowego

Ustalenie, że podmiot leczniczy nie jest obowiązany do prowadzenia procedury konkursowej uprawnia taki podmiot do zawierania umowy z „wolnej ręki”.