Ustalenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - OpenLEX

Kostrzewa Piotr, Ustalenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autor:

Ustalenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Ustalenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Ustalenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest funduszem celowym, pełniącym przede wszystkim funkcje gwarancyjne. Zapewnia pracownikom firm, które utraciły płynność finansową wypłatę całości lub części zaległych środków.

Ustalenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych płatnik składek płatnik składek obowiązek opłacania składek na FGŚP zatrudnienie osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym czy ubezpieczony jest pracownikiem w rozumieniu u.o.r.p.? nie ma obowiązku opłacania składek na FGŚP czy ubezpieczony nie należy do osób, za które nie opłaca się składek na FGŚP? nie ma obowiązku opłacania składek na FGŚP nie tak tak nie

Krok: zatrudnienie osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest państwowym funduszem celowym, z którego środków w razie niewypłacalności pracodawcy zaspokajane są roszczenia pracownicze (art. 24 ust. 1 i rt. 27 ust. 1 u.o.r.p.). Jednym ze źródeł przychodów Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są obowiązkowe składki, do których poboru jest zobowiązany ZUS (art. 25 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 1 u.o.r.p.). Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są opłacane na zasadach określonych w art. 9–10 i art. 28–30 u.o.r.p.

Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłacają pracodawcy za pracowników (art. 9 u.o.r.p.). Pracodawcą w rozumieniu u.o.r.p. jest:

1. przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3. oddział banku zagranicznego,

4. oddział instytucji kredytowej lub oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń,

5. oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego (art. 9 u.o.r.p.).

Pamiętaj!

Pracodawca po dacie jego niewypłacalności nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 28 ust. 2 u.o.r.p.).

Krok: czy ubezpieczony jest pracownikiem w rozumieniu u.o.r.p.?

Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - co wynika z art. 9 u.o.r.p. - opłaca się za pracowników. Pracownikiem w rozumieniu u.o.r.p. jest osoba fizyczna, która, zgodnie z przepisami polskiego prawa, pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy lub jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą albo wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z k.c., stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (art. 10 u.o.r.p.).

Ważne!

Pracownikiem w rozumieniu u.o.r.p. nie może być osoba fizyczna, która nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jak również osoba, która wprawdzie podlega tym ubezpieczeniom, ale jest osobą wykonującą pracę zarobkową w gospodarstwie domowym pracodawcy (tj. jest pomocą domową zatrudnioną przez osobę fizyczną).