Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 14 grudnia 2016 r.
Autorzy:

Ustalenie miejsca publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Ustalenie miejsca publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Ustalenie miejsca publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Wstępne ogłoszenie informacyjne stanowi odpowiednik ogłoszenia o koncesji i znajduje zastosowanie w przypadku postępowań o zawarcie umowy koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi, o których mowa w załączniku IV do dyrektywy 2014/23/UE.

Zgodnie z dyspozycją art. 51 ust. 1 u.k.r.b.u. zamawiający może zawrzeć umowę koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi, o których mowa w załączniku IV do dyrektywy 2014/23/UE, bez stosowania przepisów ustawy, z wyjątkiem przepisów określonych w art. 51 ust. 2–4 u.k.r.b.u. Jednocześnie na mocy art. 51 ust. 2, jeżeli wartość umowy koncesji jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2, czyli jest równa lub przekracza tzw. progi unijne, zamawiający ma jednak obowiązek m.in. zaprosić do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji za pomocą wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o którym mowa w art. 17 pkt 2 u.k.r.b.u., chyba że zachodzą określone w ustawie okoliczności zwalniające z tego obowiązku.

Wstępne ogłoszenia informacyjne są natomiast publikowane zgodnie z dyspozycją art. 18 ust. 1, wskazującą na dwa rodzaje publikatorów (Dziennik Urzędowy UE oraz Biuletyn Zamówień Publicznych). Różnica - w porównaniu z ogłoszeniami o koncesji - przejawia się jednak w tym, że wartość umowy koncesji na usługi społeczne nie determinuje w tym przypadku rodzaju publikatora (czy Dziennik Urzędowy UE, czy Biuletyn Zamówień Publicznych), ale to, czy w ogóle wstępne ogłoszenie informacyjne będzie zamieszczone lub publikowane. Obowiązek publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego występuje bowiem dopiero w przypadku umów koncesji na usługi o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Mając na uwadze dyspozycję art. 18 ust. 2 u.k.r.b.u., w takim przypadku pojawia się konieczność publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE. Jednocześnie, zgodnie z dyspozycją rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1017), w związku z adnotacją zawartą we wzorze wstępnego ogłoszenia informacyjnego (załącznik nr 2 do rozporządzenia), jego zamieszczenie jest obowiązkowe, a klauzula ta dotyczy wstępnego ogłoszenia informacyjnego odnoszącego się do umowy koncesji, której szacunkowa wartość jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920).

W konsekwencji, jeśli wartość umowy koncesji jest równa lub przekracza ww. kwoty, zamawiający ma już obowiązek zaprosić do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji za pomocą wstępnego ogłoszenia informacyjnego i w następstwie zamieścić wstępne ogłoszenie informacyjne w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także przesłać ogłoszenie do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

Jeśli wartość umowy koncesji nie przekracza kwot określonych w rozporządzeniu, to zamawiający nie ma obowiązku zaprosić do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji za pomocą wstępnego ogłoszenia informacyjnego (chociaż może). Jak wynika bowiem z uzasadnienia do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji, publikacja wstępnych ogłoszeń informacyjnych dla umów koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi nie jest obowiązkowa, biorąc pod uwagę treść art. 51 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ponieważ pozwala on nie stosować przepisów ustawy przy zawieraniu takich umów koncesji. Taki obowiązek jednak będzie istniał, i to zarówno w Biuletynie Zamówień Publicznych, jak i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadku, gdy wartość koncesji będzie równa lub przekroczy kwotę 23 921 312 zł.

Krok: wszczęcie postępowania

Wstępne ogłoszenie informacyjne, o którym mowa w art. 17 pkt 2 u.k.r.b.u., należy określić jako wyjątkową formę wszczęcia podstępowania - właściwą w przypadku postępowań o zawarcie umowy koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi, o których mowa w załączniku IV do dyrektywy 2014/23/UE.

Ogłoszenia, o których mowa w u.k.r.b.u., zamawiający:

1) publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

2) zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Krok: czy wartość umowy koncesji przekracza progi unijne?

Zamawiający jest zobligowany zaprosić do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji za pomocą wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wartość umowy koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi, o których mowa w załączniku IV do dyrektywy 2014/23/UE, jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na postawie art. 18 ust. 2 u.k.r.b.u., czyli tzw. progi unijne.

Krok: rezygnacja z publikacji albo zamieszczenia wstępnego ogłoszenia

Zgodnie z dyspozycją art. 51 ust. 1 u.k.r.b.u. zamawiający może zawrzeć umowę koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi, o których mowa w załączniku IV do dyrektywy 2014/23/UE, bez stosowania przepisów ustawy, a jeżeli wartość umowy koncesji nie przekracza tzw. progów unijnych, (podmiot publiczny), może nawet odstąpić od obowiązku zapraszania do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji za pomocą wstępnego ogłoszenia informacyjnego.

Krok: zawarcie umowy koncesji bez stosowania przepisów u.k.r.b.u.

W takim przypadku zamawiający (podmiot publiczny) kontynuuje zawarcie umowy koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi bez stosowania przepisów ustawy.

Krok: czy istnieje obowiązek publikacji / zamieszczenia wstępnego ogłoszenia pomimo wartości przekraczającej progi unijne?

W przypadku umów koncesji, których wartość przekracza tzw. progi unijne, zasadą jest obowiązek publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego zgodnie z zasadami przyjętymi w u.k.r.b.u. Zamawiający może nie publikować wstępnego ogłoszenia informacyjnego albo go nie zamieszczać (pomimo obowiązku wynikającego z art. 51 ust. 2 pkt 2 u.k.r.b.u.) tylko wówczas, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 20 ust. 1 u.k.r.b.u.

Krok: zaproszenie do ubiegania się o zawarcie umowy koncesji

W sytuacjach uzasadniających odstąpienie od publikacji/zamieszczenia wstępnego ogłoszenia informacyjnego, wskazanych w art. 20 ust. 1 u.k.r.b.u., zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji za pomocą zaproszenia do ubiegania się o zawarcie umowy koncesji, które przekazuje wybranemu przez siebie wykonawcy lub wykonawcom.

Krok: obowiązek publikacji / zamieszczenia wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Jeżeli nie zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 20 ust. u.k.r.b.u., zamawiający jest zobligowany publikować albo zamieszczać wstępne ogłoszenia informacyjne, zgodnie z zasadami wynikającymi z u.k.r.b.u.

Krok: gdzie będzie publikowane wstępne ogłoszenie informacyjne?

W odniesieniu do wstępnego ogłoszenia informacyjnego należy zauważyć, że obowiązek jego publikacji (bez względu na rodzaj publikatora) zależy od wartości umowy koncesji, której ww. ogłoszenie dotyczy. Zamawiający jest zobligowany zaprosić do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji za pomocą wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wartość umowy koncesji jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na postawie art. 18 ust. 2 u.k.r.b.u., czyli tzw. progi unijne. Decyzję o konieczności publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego musi więc poprzedzić oszacowanie wartości umowy koncesji, zgodnie z regulacjami u.k.r.b.u. (w szczególności art. 6).

Krok: przesłanie wstępnego ogłoszenia informacyjnego do publikacji w DUUE

Na mocy art. 18 ust. 2 u.k.r.b.u. minister właściwy do spraw gospodarki został zobowiązany do określenia - w drodze rozporządzenia - kwoty wartości umów koncesji, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (przy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa Unii Europejskiej). W dniu 16 maja 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2478).

Zgodnie z § 1 ww. aktu ogłoszenia dotyczące umów koncesji na roboty budowlane lub usługi przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość tych umów jest równa lub przekracza kwotę 21.813.853 zł. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 31 maja 2017 r.

Obowiązek przekazania ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE dotyczy wszystkich umów koncesji, których wartość jest równa lub przekracza kwotę wynikającą z ww. rozporządzenia. Prawidłowo przesłane ogłoszenia są publikowane nie później niż w ciągu 5 dni.

Krok: zamieszczenia wstępnego ogłoszenia informacyjnego w BZP

Zamawiający jest zobligowany do zamieszczania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, jeżeli wartość umowy będzie przekraczać kwoty wartości umów koncesji, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Krok: zamieszczenie informacji w BIP

W przypadku zastosowania trybu przewidzianego w u.k.r.b.u. do wyboru partnera prywatnego dodatkowym wymogiem odnośnie do publikacji ogłoszenia w zakresie PPP - wynikającym z art. 5 u.p.p.p. - jest konieczność zamieszczenia oddzielnej informacji na temat planowanej inwestycji również w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie ma takiej konieczności w przypadku wszczynania procedury na potrzeby wyłonienia koncesjonariusza niebędącego partnerem prywatnym w rozumieniu u.p.p.p.

BIP to ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Zasady publikacji w BIP regulują: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, które zastąpiło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Podstawowe informacje na temat Biuletynu Informacji Publicznej są dostępne na jego stronie głównej (www.bip.gov.pl). Można na niej również znaleźć minimum informacji o podmiotach, które są zobowiązane do stworzenia swoich własnych podstron BIP (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) oraz o stronach podmiotowych przygotowanych przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia. Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem między innymi: swój status prawny lub formę prawną, przedmiot działania i kompetencje, organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje, majątek, którym dysponuje, tryb działania, sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.