Ustalenie miejsca publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego - OpenLEX

Skubiszak-Kalinowska Irena, Ustalenie miejsca publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 14 grudnia 2016 r.
Autorzy:

Ustalenie miejsca publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Ustalenie miejsca publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Ustalenie miejsca publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Wstępne ogłoszenie informacyjne stanowi odpowiednik ogłoszenia o koncesji i znajduje zastosowanie w przypadku postępowań o zawarcie umowy koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi, o których mowa w załączniku IV do dyrektywy 2014/23/UE.

Zgodnie z dyspozycją art. 51 ust. 1 u.k.r.b.u. zamawiający może zawrzeć umowę koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi, o których mowa w załączniku IV do dyrektywy 2014/23/UE, bez stosowania przepisów ustawy, z wyjątkiem przepisów określonych w art. 51 ust. 2–4 u.k.r.b.u. Jednocześnie na mocy art. 51 ust. 2, jeżeli wartość umowy koncesji jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2, czyli jest równa lub przekracza tzw. progi unijne, zamawiający ma jednak obowiązek m.in. zaprosić do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji za pomocą wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o którym mowa w art. 17 pkt 2 u.k.r.b.u., chyba że zachodzą określone w ustawie okoliczności zwalniające z tego obowiązku.

Wstępne ogłoszenia informacyjne są natomiast publikowane zgodnie z dyspozycją art. 18 ust. 1, wskazującą na dwa rodzaje publikatorów (Dziennik Urzędowy UE oraz Biuletyn Zamówień Publicznych). Różnica - w porównaniu z ogłoszeniami o koncesji - przejawia się jednak w tym, że wartość umowy koncesji na usługi społeczne nie determinuje w tym przypadku rodzaju publikatora (czy Dziennik Urzędowy UE, czy Biuletyn Zamówień Publicznych), ale to, czy w ogóle wstępne ogłoszenie informacyjne będzie zamieszczone lub publikowane. Obowiązek publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego występuje bowiem dopiero w przypadku umów koncesji na usługi o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Mając na uwadze dyspozycję art. 18 ust. 2 u.k.r.b.u., w takim przypadku pojawia się konieczność publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE. Jednocześnie, zgodnie z dyspozycją rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1017), w związku z adnotacją zawartą we wzorze wstępnego ogłoszenia informacyjnego (załącznik nr 2 do rozporządzenia), jego zamieszczenie jest obowiązkowe, a klauzula ta dotyczy wstępnego ogłoszenia informacyjnego odnoszącego się do umowy koncesji, której szacunkowa wartość jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920).

W konsekwencji, jeśli wartość umowy koncesji jest równa lub przekracza ww. kwoty, zamawiający ma już obowiązek zaprosić do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji za pomocą wstępnego ogłoszenia informacyjnego i w następstwie zamieścić wstępne ogłoszenie informacyjne w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także przesłać ogłoszenie do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

Jeśli wartość umowy koncesji nie przekracza kwot określonych w rozporządzeniu, to zamawiający nie ma obowiązku zaprosić do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji za pomocą wstępnego ogłoszenia informacyjnego (chociaż może). Jak wynika bowiem z uzasadnienia do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji, publikacja wstępnych ogłoszeń informacyjnych dla umów koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi nie jest obowiązkowa, biorąc pod uwagę treść art. 51 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ponieważ pozwala on nie stosować przepisów ustawy przy zawieraniu takich umów koncesji. Taki obowiązek jednak będzie istniał, i to zarówno w Biuletynie Zamówień Publicznych, jak i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadku, gdy wartość koncesji będzie równa lub przekroczy kwotę 23 921 312 zł.

Krok: wszczęcie postępowania

Wstępne ogłoszenie informacyjne, o którym mowa w art. 17 pkt 2 u.k.r.b.u., należy określić jako wyjątkową formę wszczęcia podstępowania - właściwą w przypadku postępowań o zawarcie umowy koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi, o których mowa w załączniku IV do dyrektywy 2014/23/UE.

Ogłoszenia, o których mowa w u.k.r.b.u., zamawiający:

1) publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

2) zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Krok: czy wartość umowy koncesji przekracza progi unijne?

Zamawiający jest zobligowany zaprosić do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji za pomocą wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wartość umowy koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi, o których mowa w załączniku IV do dyrektywy 2014/23/UE, jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na postawie art. 18 ust. 2 u.k.r.b.u., czyli tzw. progi unijne.

Ustalenie miejsca publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego zamawiający zamawiający zamieszczenie informacji w BIP gdzie będzie publikowane wstępne ogłoszenie informacyjne? obowiązek publikacji / zamieszczenia wstępnego ogłoszenia informacyjnego wszczęcie postępowania zaproszenie do ubiegania się o zawarcie umowy koncesji czy istnieje obowiązek publikacji / zamieszczenia wstępnego ogłoszenia pomimo wartości przekraczającej progi unijne? czy wartość umowy koncesji przekracza progi unijne? rezygnacja z publikacji albo zamieszczenia wstępnego ogłoszenia zawarcie umowy koncesji bez stosowania przepisów u.k.r.b.u. przesłanie wstępnego ogłoszenia informacyjnego do publikacji w DUUE zamieszczenia wstępnego ogłoszenia informacyjnego w BZP w DUUE w BZP nie tak nie tak