Niewiadomski Zygmunt, Ustalenie dopuszczalności wydania pozwolenia na użytkowanie inwestycji drogowej pomimo niespełnienia wymogów ochrony środowiska

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 19 września 2020 r.
Autorzy:

Ustalenie dopuszczalności wydania pozwolenia na użytkowanie inwestycji drogowej pomimo niespełnienia wymogów ochrony środowiska

Ustalenie dopuszczalności wydania pozwolenia na użytkowanie inwestycji drogowej pomimo niespełnienia wymogów ochrony środowiska

Ustalenie dopuszczalności wydania pozwolenia na użytkowanie inwestycji drogowej pomimo niespełnienia wymogów ochrony środowiska

W odniesieniu do inwestycji drogowych realizowanych na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, ustawodawca dopuszcza wydanie pozwolenia na użytkowanie, mimo że w chwili ubiegania się o pozwolenie nie wykonano części robót wykończeniowych, innych robót budowlanych lub nie spełniono wymagań ochrony środowiska przewidzianych w treści przepisu art. 76 ust. 2 u.p.o.ś. Przesłanką dopuszczającą wydanie pozwolenia na użytkowanie jest ustalenie, że zostały spełnione warunki wydania pozwolenia na użytkowanie określone w przepisach prawa budowlanego.

„Określenia «część robót wykończeniowych» oraz «inne roboty budowlane» nie dotyczą robót budowlanych, które umożliwiają właściwe korzystanie z danego obiektu oraz które wpływają na samodzielne i bezpieczne jego funkcjonowanie, są to prace, które dają możliwość normalnego korzystania i użytkowania danego obiektu budowlanego. Można przyjąć, że «część robót wykończeniowych» oraz «inne roboty budowlane» mają charakter dodatkowy, mogą prowadzić do nadania danemu obiektowi budowlanemu pewnych dodatkowych właściwości estetyczno-funkcjonalnych, ale które nie powinny wpływać i przesądzać o możliwości normalnego, tj. zgodnego z prawem i przeznaczeniem, użytkowania i eksploatacji tego obiektu (M. Szydło, Opinia prawna o zgodności z Konstytucją ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, s. 17–18, druk sejmowy nr 205, Sejm VII kadencji).” (za Sagan B., Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz, komentarz do art. 32, LexisNexis 2013).

Ustalenie dopuszczalności wydania pozwolenia na użytkowanie inwestycji drogowej pomimo niespełnienia wymogów ochrony środowiska organ nadzoru budowlanego organ nadzoru budowlanego wydanie pozwolenia na użytkowanie wydanie pozwolenia na użytkowanie z zastrzeżeniami ustalenie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie przeprowadzenie kontroli obiektu objętego wnioskiem czy wyniki kontroli dopuszczają wydanie pozwolenia na użytkowanie? odmowa wydania pozwolenia na użytkowanie czy obiekt spełnienia wymogi ochrony środowiska nie tak tak nie

Krok: ustalenie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Przypadki, w których powstaje obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie drogi można podzielić na dwie kategorie. Po pierwsze, obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie powstaje z mocy prawa, w sytuacja określonych w art. 55 ust. 1 p.b. Po drugie, inwestor może sam zdecydować o konieczności uzyskania pozwolenia składając wniosek o jego wydanie w przypadku, gdy przepisy przewiduję procedurę notyfikacji (zgłoszenia zakończenia robót budowlanych).

Krok: przeprowadzenie kontroli obiektu objętego wnioskiem

Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji drogowej staje się jednocześnie wnioskiem w sprawie przeprowadzenia kontroli budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę (art. 57 ust. 6 p.b.). Przeprowadzenie kontroli inwestycji drogowej objętej wnioskiem jest elementem obligatoryjnym postępowania dowodowego w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu. W postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie organ zobowiązany jest przeprowadzić kontrolę na miejscu zgodnie z zasadami określonymi w art. 59a p.b.