Ustalenie dodatkowego zobowiązania VAT - OpenLEX

Krywan Tomasz, Ustalenie dodatkowego zobowiązania VAT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Ustalenie dodatkowego zobowiązania VAT

Ustalenie dodatkowego zobowiązania VAT

Ustalenie dodatkowego zobowiązania VAT

Procedura pozwala ustalić, czy w danym przypadku istnieją przesłanki do ustalenia podatnikowi dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Ustalenie dodatkowego zobowiązania VAT naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego czy przed dniem wszczęcia kontroli podatnik złożył odpowiednią korektę deklaracji podatkowej albo złożył deklarację podatkową z wykazanymi kwotami podatku oraz wpłacił na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej deklaracji albo korekty deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę? istnieją przesłanki do ustalenia podatnikowi dodatkowego zobowiązania podatkowego czy nieprawidłowość dotyczy okresu rozliczeniowego przypadającego po 31 grudnia 2016 r.? czy podatnikiem jest osoba fizyczna, która za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe? czy nieprawidłowości wiążą się z nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, a podatek należny lub podatek naliczony został ujęty w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie rozliczeniowym i nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej? czy nieprawidłowości wiążą się z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami? nie istnieją przesłanki do ustalenia podatnikowi dodatkowego zobowiązania podatkowego czy podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego? podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE czy w złożonej deklaracji VAT podatnik wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej? czy w złożonej deklaracji VAT podatnik wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej? czy w złożonej deklaracji VAT podatnik wykazał kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej? czy w złożonej deklaracji VAT podatnik wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zostały dodane art. 112b i 112c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. Przepisy te przewidują ustalanie podatnikom dodatkowego zobowiązania podatkowego. Celem wprowadzenia tych przepisów było – jak czytamy w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 4 stycznia 2017 r., PT1.054.45.2016.ALX.777 – „sankcjonowanie określonych zachowań związanych z nieprawidłowym rozliczeniem VAT w deklaracjach podatkowych (w szczególności nieprawidłowości wynikających z udziału w nadużyciach i oszustwach podatkowych)”. Mają one zastosowanie, jeżeli zostanie spełnionych szereg warunków wynikających z przepisów art. 112b ust. 1 i 3 u.p.t.u.

Krok: czy w złożonej deklaracji VAT podatnik wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej?

Przepisy art. 112b ust. 1 u.p.t.u. określają 5 sytuacji, w których - jeżeli nie ma zastosowania jedno z wyłączeń określonych przepisami art. 112b ust. 3 u.p.t.u. - podatnikom jest ustalane dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Pierwszy z takich przypadków występuje wówczas, gdy podatnik w złożonej deklaracji podatkowej (tj. deklaracji VAT) wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej (zob. art. 112b ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.t.u.).