Kaczorowska-Kossowska Iwona, Ustalanie wskaźnika rozpoznawania nowotworów (WRN)

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Ustalanie wskaźnika rozpoznawania nowotworów (WRN)

Ustalanie wskaźnika rozpoznawania nowotworów (WRN)

Ustalanie wskaźnika rozpoznawania nowotworów (WRN)

Artykuł 32a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. - wprowadził z dniem 1 stycznia 2015 r. nową instytucję prawną, określaną mianem indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów (indywidualny WRN). Przesądza on o posiadaniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej uprawnienia do wystawienia kart DILO (tj. kart diagnostyki i leczenia onkologicznego). Zarządzenie nr 86/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (NFZ poz. 86) wprowadziło jednak także drugi wskaźnik - uśredniony WRN stanowiący wyliczaną przez Fundusz wartość liczbową określającą skuteczność diagnoz poprzedzających wydanie kart przez lekarzy POZ udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy (czyli przychodni POZ), stanowiąca podstawę do rozliczania świadczeń związanych z ich wydaniem. W sytuacji, gdy lekarz POZ jest jednocześnie świadczeniodawcą, uśredniony WRN równy jest indywidualnemu WRN.

Niniejsza procedura określa mechanizm uzyskiwania i utraty przez lekarza POZ oraz świadczeniodawcę uprawnień do wystawiania kart DILO z uwagi na WRN.

świadczeniodawca świadczeniodawca odebranie informacji o nieosiągnięciu minimalnego WRN przez ostatniego z lekarzy udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy zaprzestanie wystawiania kart DILO odebranie informacji o nieosiągnięciu minimalnego WRN przez pierwszego i kolejnych lekarzy kontynuowanie wystawiania kart DILO przez pozostałych lekarzy NFZ NFZ poinformowanie lekarza POZ i świadczeniodawcy o nieosiągnięciu minimalnego WRN poinformowanie lekarza POZ i świadczeniodawcy o wartościach indywidualnych WRN ustalenie indywidualnego WRN analiza ilości wystawianych kart lekarz POZ lekarz POZ ponowne przystąpienie do wydawania kart DILO poinformowanie OW NFZ o odbyciu przeszkolenia odbycie przeszkolenia odebranie informacji o nieosiągnięciu minimalnego WRN zaprzestanie wystawiania kart DILO możliwe informacje przystąpienie do wystawiania kart DILO oczekiwanie na informację z NFZ przekroczenie progu 30 wydanych kart DILO, na podstawie których wykonano diagnostykę onkologiczną odebranie informacji o osiągnięciu minimalnego WRN kontynuacja wystawiania kart DILO wskaźnik 1/1 – 1/15 wskaźnik 1/16 lub niższy

Krok: przystąpienie do wystawiania kart DILO

Wystawienie pierwszej i kolejnych kart DILO (do 30-tej karty włącznie) odbywa się bez ustalania WRN. Do czasu uzyskania przez Fundusz informacji o przekroczeniu przez lekarza POZ liczby trzydziestu kart DILO wydanych świadczeniobiorcom, u których wykonano diagnostykę onkologiczną, nie określa się indywidualnych WRN (§ 12a ust. 5 zarządzenia nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (NFZ z 2013 r. poz. 69 z późn. zm.) - dalej z.p.o.z.

Krok: przekroczenie progu 30 wydanych kart DILO, na podstawie których wykonano diagnostykę onkologiczną

Indywidualny WRN ustala się po przekroczeniu przez lekarza POZ 30 kart DILO, na podstawie których wykonano diagnostykę onkologiczną.