Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autor:

Ustalanie terminów wpłat (najwcześniejszych/najpóźniejszych) do PPK w przypadku podmiotów zatrudniających, do których ustawę o PPK stosuje się od 1.07.2019 r.

Ustalanie terminów wpłat (najwcześniejszych/najpóźniejszych) do PPK w przypadku podmiotów zatrudniających, do których ustawę o PPK stosuje się od 1.07.2019 r.

Ustalanie terminów wpłat (najwcześniejszych/najpóźniejszych) do PPK w przypadku podmiotów zatrudniających, do których ustawę o PPK stosuje się od 1.07.2019 r.

Ustalenie przez podmiot zatrudniający prawidłowego terminu wpłat do PPK jest jednym z ważniejszych obowiązków, jakie spoczywają na podmiocie zatrudniającym. Konsekwencje przekazywania wpłat z opóźnieniem nie tylko mogą powodować odpowiedzialność podmiotu zatrudniającego ale też mogą stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń ze strony uczestników PPK.

Krok: Zasady dokonywania wpłat do PPK

Wpłat do PPK podmiot zatrudniający dokonuje, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Krok: Czy umowa o prowadzenie PPK została podpisana w pierwszym możliwym terminie?

Z przepisów wynika, iż umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia 1.07.2019 r. (w stosunku do podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób). Umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający zawiera nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu, na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Krok: Umowa o prowadzenie PPK została podpisana w pierwszym możliwym terminie

1 lipca to najwcześniejszy możliwy termin podpisania umowy o zarządzanie PPK. Z kolei 15 lipca to najwcześniejszy możliwy termin podpisania umowy o prowadzenie PPK.

Krok: Umowa o prowadzenie PPK została podpisana w ostatnim możliwym terminie

Najpóźniejszy termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK to 25 października oraz 12 listopada to ostateczny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Krok: Termin przekazania wpłaty do PPK dla najwcześniej zawartych umów

Pierwsze wpłaty do PPK należy naliczyć od pierwszego wynagrodzenia, wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, bez względu na to, za jaki okres przysługuje wynagrodzenie, które stanowi podstawę naliczenia tych wpłat.

W przypadku umów o prowadzenie PPK zawartych w lipcu pierwsza wpłata na rachunek uczestników PPK powinna nastąpić w terminie od 1 do 15 sierpnia, o ile jeszcze w lipcu, już po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, zostało wypłacone wynagrodzenie. Jeżeli zaś pierwsze wynagrodzenie, już po zawarciu umowy o PPK, zostanie wypłacone dopiero w sierpniu 2019 roku, wówczas termin dokonania wpłat do PPK ulega odpowiedniemu przesunięciu o 1 miesiąc, czyli wpłata na rachunek PPK powinna zostać przekazana w terminie do 15 września.

Krok: Termin przekazania wpłaty do PPK dla najpóźniej zawartych umów

Pierwsze wpłaty do PPK należy naliczyć od pierwszego wynagrodzenia, wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, bez względu na to, za jaki okres przysługuje wynagrodzenie, które stanowi podstawę naliczenia tych wpłat.

Dla umów o prowadzenie PPK zawartych w listopadzie pierwsza wpłata na rachunek PPK powinna zostać zrealizowana w terminie od 1 do 15 grudnia 2019 r. (dotyczy wpłat PPK od wynagrodzeń wypłaconych w listopadzie). W przypadku wynagrodzeń wypłaconych w grudniu (wypłata wynagrodzenia za miesiąc listopad z przesunięciem wypłaty do dnia 10 grudnia) pierwsza wpłata na rachunek PPK powinna zostać zrealizowana w terminie od 1 do 15 stycznia 2020 r.