Krywan Tomasz, Ustalanie przychodu z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Autorzy:

Ustalanie przychodu z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy

Ustalanie przychodu z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy

Ustalanie przychodu z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy

Procedura pozwala ustalić, czy jest ustalany przychód z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy.

Ustalanie przychodu z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy podatnik podatnik czy płatność została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności? u podatnika jest ustalany przychód z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy czy płatność wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę? przychód z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy nie jest ustalany podatnik dokonał zapłaty na rachunek bankowy spoza białej listy czy zapłata została dokonana w związku z ciążącym na podatniku obowiązkiem pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy czy płatność wynika z transakcji określonej w art. 19 p.p.? czy podatnik w terminie 7 dni (w okresie w obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w terminie 14 dni) od dnia zlecenia przelewu zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego? czy płatność została dokonana na tzw. rachunek cesyjny prowadzony przez bank lub SKOK albo na rachunek gospodarki własnej banku lub SKOK-u i, odpowiednio bank, SKOK lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazał podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest takim rachunkiem? tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie

Krok: podatnik dokonał zapłaty na rachunek bankowy spoza białej listy

Z dniem 1.09.2019 r. weszła w życie ustawa z 12.04.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018). Ustawa ta wprowadziła m.in. białą listę podatników obejmującą podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT z m.in. numerami rachunków tych podatników wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej (STIR). Lista ta stanowi część wykazu, o którym mowa w znowelizowanym art. 96b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) – dalej u.p.t.u.

Z kolei od 1.01.2020 r. zostały dodane przepisy przewidujące ustalanie u podatników przychodów z tytułu zapłaty na rachunek inny niż w wykazie rachunków – zob. art. 14 ust. 2h ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 12 ust. 4i ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p. Przepisy te mają zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są 3 warunki.

Krok: czy zapłata została dokonana w związku z ciążącym na podatniku obowiązkiem pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy

Przychody z tytułu zapłaty na rachunek inny niż w wykazie rachunków są ustalane, jeżeli zapłaty tej dokonał podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy (zob. art. 14 ust. 2h u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 4i u.p.d.o.p.). Przychody te są zatem ustalane wyłącznie u podatników pośredniczących w przekazaniu należności (nie są one ustalane u dostawców towarów i usługodawców, ani u nabywców towarów i usługobiorców).