Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Ustalanie przychodu z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy

Ustalanie przychodu z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy

Ustalanie przychodu z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy

Procedura pozwala ustalić, czy jest ustalany przychód z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy.

Krok: podatnik dokonał zapłaty na rachunek bankowy spoza białej listy

Z dniem 1.09.2019 r. weszła w życie ustawa z 12.04.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018). Ustawa ta wprowadziła m.in. białą listę podatników obejmującą podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT z m.in. numerami rachunków tych podatników wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej (STIR). Lista ta stanowi część wykazu, o którym mowa w znowelizowanym art. 96b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u.

Z kolei od 1.01.2020 r. zostały dodane przepisy przewidujące ustalanie u podatników przychodów z tytułu zapłaty na rachunek inny niż w wykazie rachunków – zob. art. 14 ust. 2h ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 12 ust. 4i ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p. Przepisy te mają zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są 3 warunki.

Krok: czy zapłata została dokonana w związku z ciążącym na podatniku obowiązkiem pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy

Przychody z tytułu zapłaty na rachunek inny niż w wykazie rachunków są ustalane, jeżeli zapłaty tej dokonał podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy (zob. art. 14 ust. 2h u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 4i u.p.d.o.p.). Przychody te są zatem ustalane wyłącznie u podatników pośredniczących w przekazaniu należności (nie są one ustalane u dostawców towarów i usługodawców, ani u nabywców towarów i usługobiorców).