Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Ustalanie przychodu z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy

Ustalanie przychodu z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy

Ustalanie przychodu z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy

Procedura pozwala ustalić, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1.01.2020 r. jest ustalany przychód z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy.

Krok: podatnik dokonał zapłaty na rachunek bankowy spoza białej listy

Z dniem 1.09.2019 r. weszła w życie ustawa z 12.04.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018). Ustawa ta wprowadziła m.in. białą listę podatników obejmującą podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT z m.in. numerami rachunków tych podatników wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej (STIR). Lista ta stanowi część wykazu, o którym mowa w znowelizowanym art. 96b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u.

Z kolei od 1.01.2020 r. zostały dodane przepisy przewidujące ustalanie u podatników przychodów z tytułu zapłaty na rachunek inny niż w wykazie rachunków – zob. art. 14 ust. 2h ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 12 ust. 4i ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p. Przepisy te mają zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są 3 warunki.

Krok: czy zapłata została dokonana w związku z ciążącym na podatniku obowiązkiem pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy

Przychody z tytułu zapłaty na rachunek inny niż w wykazie rachunków są ustalane, jeżeli zapłaty tej dokonał podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy (zob. art. 14 ust. 2h u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 4i u.p.d.o.p.). Przychody te są zatem ustalane wyłącznie u podatników pośredniczących w przekazaniu należności (nie są one ustalane u dostawców towarów i usługodawców, ani u nabywców towarów i usługobiorców).

Krok: czy płatność wynika z transakcji określonej w art. 19 p.p.?

W pięciu przypadkach określonych przepisami art. 14 ust. 2i u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 4j u.p.d.o.p. nie jest ustalany przychód, o którym mowa w art. 14 ust. 2h u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 4i u.p.d.o.p.

Po pierwsze, jest tak, jeżeli płatność dokonana przez podatnika wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) – dalej p.p. (zob. art. 14 ust. 2i pkt 1 u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 4j pkt 1 u.p.d.o.p.). Transakcjami określonymi w art. 19 p.p. są transakcje, w których przypadku łącznie spełnione są dwa warunki:

1) stronami transakcji są przedsiębiorcy;

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

A zatem przychód, o którym mowa w art. 14 ust. 2h u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 4i u.p.d.o.p., nie jest ustalany, jeżeli zapłata dotyczy:

1) transakcji, której przynajmniej jedna ze stron nie jest przedsiębiorcą, oraz

2) transakcji, których wartość nie przekracza 15 000 zł.

Krok: czy podatnik w terminie 7 dni (w okresie w obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w terminie 14 dni) od dnia zlecenia przelewu zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego?

Dodany od 1.01.2020 r. art. 117ba § 3 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) – dalej o.p., przewiduje możliwość zawiadamiania przez podatników naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu zapłaty należności przelewem na rachunek spoza białej listy. Od 1.07.2020 r. termin dokonania takiego zawiadomienia wynosi, co do zasady, 7 dni od dnia zlecenia przelewu (do 30.06.2020 r. termin ten wynosił 3 dni). U podatników, którzy w tym terminie dokonali takiego zawiadomienia, przychód, o którym mowa w art. 14 ust. 2h u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 4i u.p.d.o.p., nie jest ustalany (zob. art. 14 ust. 2i pkt 2 u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 4j pkt 2 u.p.d.o.p.).

Termin ten jest wydłużony do 14 dni w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii związanych z pandemią koronawirusa wskazany termin jest wydłużony do 14 dni. Wynika to z 15zzn ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.).

Krok: czy płatność została dokonana na tzw. rachunek cesyjny prowadzony przez bank lub SKOK albo na rachunek gospodarki własnej banku lub SKOK-u i, odpowiednio bank, SKOK lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazał podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest takim rachunkiem?

Z dodanych z dniem 1.07.2020 r. art. 14 ust. 2i pkt 3 u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 4j pkt 3 u.p.d.o.p. wynika, że przychód, o którym mowa w art. 14 ust. 2h u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 4i u.p.d.o.p., może nie być ustalany, jeżeli płatność została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych lub

b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub

c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym.

Jest tak, jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa w lit. a, b lub c.

Krok: czy płatność została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

Z dodanych z dniem 1 lipca 2020 r. art. 14 ust. 2i pkt 4 u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 4j pkt 4 u.p.d.o.p. wynika, że przychód, o którym mowa w art. 14 ust. 2h u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 4i u.p.d.o.p., nie jest również ustalany, jeżeli płatność została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a u.p.t.u.

Krok: czy płatność wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę?

Z dodanych z dniem 1 lipca 2020 r. art. 14 ust. 2i pkt 5 u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 4j pkt 5 u.p.d.o.p. wynika, że przychód, o którym mowa w art. 14 ust. 2h u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 4i u.p.d.o.p., nie jest także ustalany, jeżeli płatność wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Krok: u podatnika jest ustalany przychód z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy

Przychody z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy powstają u podatników w dniu zlecenia przelewu. Przychody te są ustalane w takiej wysokości, w jakiej płatność zostanie dokonana na rachunek spoza białej listy (zob. art. 14 ust. 2h u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 4i u.p.d.o.p.).