Kostrzewa Piotr, Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzącej pozarolniczą działalność

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lutego 2020 r.
Autor:

Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzącej pozarolniczą działalność

Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzącej pozarolniczą działalność

Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzącej pozarolniczą działalność

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, a dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności, do dnia zaprzestania jej wykonywania, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzącej pozarolniczą działalność osoba prowadząca pozarolniczą działalność osoba prowadząca pozarolniczą działalność podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia objęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność ubezpieczeniami społecznymi czy pozarolnicza działalność jest pozarolniczą działalnością gospodarczą? podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia czy przedsiębiorca spełnia warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru, o której mowa w art. 18a u.s.u.s.? czy przedsiębiorca spełnia warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na warunkach „małego ZUS plus”, o którym mowa w art. 18c u.s.u.s.? nie tak nie tak nie tak

Krok: objęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność ubezpieczeniami społecznymi

Dla potrzeb ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, za wyjątkiem przedsiębiorcy korzystającego z „ulgi na start”, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 2 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.);

2) twórcę i artystę;

3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.).

Krok: czy pozarolnicza działalność jest pozarolniczą działalnością gospodarczą?

Sposób ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzącej pozarolniczą działalność w pierwszym rzędzie jest zależny od tego, czy jest to pozarolnicza działalność gospodarcza, czy też innego rodzaju działalność pozarolnicza. Niektórzy przedsiębiorcy mają bowiem prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach, o których mowa art. 18a u.s.u.s., a także mogą korzystać z „małego ZUS plus” regulowanego przez art. 18c u.s.u.s..