Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Ustalanie podmiotu właściwego do oszacowania wartości zajętej rzeczy lub prawa majątkowego

Ustalanie podmiotu właściwego do oszacowania wartości zajętej rzeczy lub prawa majątkowego

Ustalanie podmiotu właściwego do oszacowania wartości zajętej rzeczy lub prawa majątkowego

Poborca skarbowy przystępując do realizacji środków egzekucyjnych w egzekucji należności pieniężnych dokonuje zajęcia rzeczy oraz praw majątkowych. Będzie on z zasady uprawniony do oszacowania wartości zajętej rzeczy lub prawa majątkowego. Wartość szacunkowa niektórych rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych musi być określona przez biegłego skarbowego. Poborca skarbowy ograniczy się wówczas do wpisania takiej rzeczy lub prawa majątkowego do protokołu zajęcia, nie podając wartości szacunkowej. Organ egzekucyjny zleci następnie biegłemu skarbowemu oszacowanie wartości takiej rzeczy lub prawa majątkowego.

Biegły skarbowy dokonuje oszacowania wartości nieruchomości, jeżeli zobowiązany zakwestionuje oszacowanie dokonane przez poborcę skarbowego.

Organ egzekucyjny może także w innych sytuacjach zlecić oszacowanie biegłemu skarbowemu lub wystąpić o wyrażenie opinii do instytucji zajmującej się badaniem cen - o ile uzna to za potrzebne.

Wartość szacunkowa nieruchomości jest ustalana przez rzeczoznawcę majątkowego wyznaczonego przez organ egzekucyjny.

Należy odnotować możliwość dokonania przez sąd rejestrowy oszacowania wartości zajętego udziału w spółce z o.o.

Nie dokonuje się oszacowania wartości zajmowanych pieniędzy. Nie wyklucza to możliwości oszacowania wartości pieniędzy mających wartość numizmatyczną.

Krok: przystąpienie do ustalania wartości szacunkowej zajętej rzeczy lub prawa majątkowego

Poborca skarbowy zajmując majątek zobowiązanego powinien dokonać oceny wartości szacunkowej zajmowanych rzeczy lub praw majątkowych, chyba że oszacowanie jest dokonywane przez inny podmiot.

Krok: czy jest potrzebne oszacowanie wartości ruchomości przez biegłego skarbowego?

Organ egzekucyjny może uznać za potrzebne oszacowanie wartości zajętych ruchomości przez biegłego skarbowego (art. 99 § 4 u.p.e.a.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?