Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autor:

Ustalanie okresu 3 miesięcznego zatrudnienia po upływie którego zawiera się umowę o prowadzenie PPK

Ustalanie okresu 3 miesięcznego zatrudnienia po upływie którego zawiera się umowę o prowadzenie PPK

Ustalanie okresu 3 miesięcznego zatrudnienia po upływie którego zawiera się umowę o prowadzenie PPK

Ustawa o PPK nakłada na podmiot zatrudniający obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie 3 miesięcy zatrudnienia, ten obowiązek nie dotyczy jednak osób zatrudnionych w dniu 1.07.2019 r. (jeśli dany podmiot zatrudniający ma od tego dnia wdrażać pracownicze plany kapitałowe).

Krok: Przeanalizowanie okresu zatrudnienia uczestnika PPK

Ustawa o PPK nakłada na podmiot zatrudniający obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie 3 miesięcy zatrudnienia.

Krok: Czy okres zatrudnienia ma znaczenie?

Obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, po upływie 3 miesięcy zatrudnienia nie będzie dotyczył wszystkich uczestników PPK.

Krok: Okres zatrudnienia nie ma znaczenia

Okres zatrudnienia nie ma znaczenia w przypadku osób zatrudnionych w dniu, od którego znajduje zastosowanie ustawa o PPK do danego podmiotu zatrudniającego. Tym samym, w podmiotach zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31.12.2018 r. – dla osób zatrudnionych w dniu 1.07.2019 r. w tym podmiocie, termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie jest zależny od upływu

3-miesięcznego okresu zatrudnienia w tym podmiocie.

Krok: Okres zatrudnienia ma znaczenie

Okres zatrudnienia ma znaczenie w przypadku osób zatrudnionych niepozostających w zatrudnieniu w dniu 1.07.2019 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób (oraz odpowiednio dla pozostałych podmiotów zatrudniających w dniu 1.01.2020 r., w dniu 1.07.2020 r. oraz w dniu 1.01.2021 r.). Natomiast dla każdej osoby zatrudnionej po wskazanych wyżej datach, od której dany podmiot zatrudniający ma obowiązek stosować ustawę o PPK, umowa o prowadzenie PPK zawierana jest po upływie 3-miesięcznego okresu zatrudnienia w danym podmiocie zatrudniającym. Okres zatrudnienia jest liczony w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia.

Do okresu zatrudnienia, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podmiot zatrudniający jest następcą prawnym.

Uwaga!

W przypadku osób zatrudnionych pozostających w zatrudnieniu w dniu 1.07.2019 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób (oraz odpowiednio dla pozostałych podmiotów zatrudniających w dniu 1.01.2020 r., w dniu 1.07.2020 r. oraz w dniu 1.01.2021 r.) do obliczania terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK oraz umowy o zarzadzanie PPK należy stosować zapisy art. 134 u.p.p.k.

Podmioty zatrudniające co najmniej 250 pracowników umowę o zarządzanie PPK powinni zawrzeć najpóźniej do 25października 2019r. z kolei umowę o prowadzenie PPK musieli zawrzeć najpóźniej do 12 listopada 2019 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami, mającymi na celu ograniczenie skutków gospodarczych epidemii wywołanej wirusem COVID-19 podmioty zatrudniające na 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób powinny do

10 listopada 2020 r. zawrzeć umowy o prowadzenie PPK, z kolei umowę o zarządzanie PPK powinni zawrzeć do 27października 2020 r. Identyczny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz prowadzenie PPK obowiązuje w przypadku podmiotów zatrudniających od 20 osób do 49 osób.

Krok: Czy liczymy okres zatrudnienia zgodnie z kodeksem cywilnym?

Okres zatrudnienia należy liczyć w sposób wynikający z prawa pracy w przypadku umów regulowanych kodeksem pracy (umów o pracę oraz pozostałych umów) i zgodnie z prawem cywilnym w przypadku umów regulowanych Kodeksem cywilnym (umów zlecenia oraz pozostałych umów).

Krok: Okres zatrudnienia liczymy zgodnie z kodeksem cywilnym

Okres zatrudnienia liczony zgodnie zKodeksem cywilnym oznacza, iż termin oznaczony wtygodniach, miesiącach ilatach kończy się zupływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, agdyby takiego dnia wostatnim miesiącu nie było - wostatnim dniu tego miesiąca.

Przykład

3-miesięczny okres zatrudnienia, który rozpoczął się np. 7 kwietnia, zakończy się 7 lipca.

Krok: Okres zatrudnienia liczymy w sposób potoczny

Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy nie określa dokładnego sposobu liczenia terminów dla potrzeb uprawnień pracowniczych. Pomocne w tym zakresie są interpretacje prezentowane w piśmiennictwie oraz orzecznictwie sądowym. W zakresie ustalania prawa do uprawnień pracowniczych w orzecznictwie sądowym dominuje pogląd, że sposobu liczenia terminów określonych w kodeksie cywilnym nie stosuje się do okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych (m.in. postanowienie SN z 11.12.2009 r., II PK 223/09).

Przykład

3-miesięczny okres zatrudnienia, który rozpoczął się np. 7 kwietnia, zakończy się 6 lipca.

Krok: Zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej w formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną. Oznacza to, że jeśli osobie zatrudnionej 3-miesięczny okres zatrudnienia minie np. 5 grudnia, to umowę o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający powinien zawrzeć w jej imieniu i na jej rzecz najpóźniej do 10 stycznia.