Ziółkowski Paweł, Ustalanie odpisu na ZFŚS

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 28 sierpnia 2013 r.
Autorzy:

Ustalanie odpisu na ZFŚS

Ustalanie odpisu na ZFŚS

Ustalanie odpisu na ZFŚS

Tworzenie ZFŚS wiąże się z dokonywaniem odpisów na ten fundusz. Niniejsza procedura przedstawia proces naliczenia odpisów.

Ważne!

1. Odpisy należy ustalać dwuetapowo - najpierw jako prognoza, a potem korekta do stanu faktycznego.

2. Przepisy nie nakazują dokonywania korekty przed końcem roku - pracodawca może przekazać dodatkowe kwoty po zakończeniu roku.

3. W przypadku osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów zwiększenia są nieobowiązkowe.

Ustalanie odpisu na ZFŚS pracodawca pracodawca rozliczenie odpisu ustalenie prognozowanej liczby zatrudnionych obliczenie prognozowanego odpisu przekazanie części odpisu na ZFŚS przekazanie drugiej części odpisu na ZFŚS korekta odpisu w końcu roku 31 maja 30 września

Krok: ustalenie prognozowanej liczby zatrudnionych

Odpisy na ZFŚS obliczany jest jako iloczyn liczby zatrudnionych i kwoty odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego. Ustawodawca przyjął przy tym, że odpis musi być w praktyce ustalany dwukrotnie - najpierw jako prognoza, a potem na podstawie danych historycznych. Zgodnie z § 1 r.z.f.ś.s. podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym (obrachunkowym) dodaje się przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się przez 12. Zasady te stosuje się także, gdy pracodawca działał w okresie krótszym niż jeden rok kalendarzowy albo naliczał odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na niepełny rok kalendarzowy (§ 3 r.z.f.ś.s.).

Krok: obliczenie prognozowanego odpisu

Kiedy ustalimy już prognozowany stan zatrudniania, musimy zastosować stawkę procentową z art. 5 u.z.f.ś.s. Co do zasady wynosi ona 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą (dalej przeciętne wynagrodzenie miesięczne).

Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi:

1) w pierwszym roku nauki 5%,

2) w drugim roku nauki 6%,

3) w trzecim roku nauki 7%

- przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Dodatkowo wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25%:

1) na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2) na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej.

Dodatkowo pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu mogą zwiększyć ZFŚS na każdą zatrudnioną osobę o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

Ważne!

W przypadku pracodawców innych niż jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe układ zbiorowy lub regulamin wynagradzania może dowolnie kształtować wysokość odpisu na ZFŚS.