Ustalanie miejsca świadczenia usług transportowych - OpenLEX

Krywan Tomasz, Ustalanie miejsca świadczenia usług transportowych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Ustalanie miejsca świadczenia usług transportowych

Ustalanie miejsca świadczenia usług transportowych

Ustalanie miejsca świadczenia usług transportowych

Procedura pozwala ustalić miejsce świadczenia usługi transportowej w VAT.

Ustalanie miejsca świadczenia usług transportowych podatnik podatnik czy usługa jest usługą transportu międzynarodowego świadczoną środkiem transportu morskiego lub lotniczego? czy usługa jest usługą transportu międzynarodowego świadczoną środkiem transportu morskiego lub lotniczego? czy rozpoczęcie i zakończenie usługi ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich? miejsce świadczenia usługi znajduje się w całości poza terytorium UE miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna miejsce świadczenia usługi ustala się na zasadach ogólnych przewidzianych dla usług świadczonych na rzecz podatników (!) miejsce  świadczenia usługi  znajduje się  w całości w Polsce świadczona jest usługa transportowa czy świadczona jest usługa transportu towarów? czy nabywcą usługi jest podmiot będący podatnikiem? czy nabywcą jest podatnik polski, a transport jest w całości wykonywany poza terytorium Polski? czy nabywcą jest podatnik spoza UE, a transport jest w całości wykonywany na terytorium kraju? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: świadczona jest usługa transportowa

Usługami transportu są usługi, których istotą jest przewiezienie osób lub towarów z miejsca na miejsce. W konsekwencji nie są usługami transportu usługi różnego rodzaju wycieczek z wykorzystaniem środków transportu (zob. przykładowo wyrok NSA z dnia 9 września 2016 r., I FSK 1260/15).

Krok: miejsce świadczenia usługi znajduje się w całości poza terytorium UE

Miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości poza terytorium Unii Europejskiej, jest terytorium znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej (zob. art. 28f ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.).