Krywan Tomasz, Ustalanie miejsca świadczenia usług pośrednictwa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Ustalanie miejsca świadczenia usług pośrednictwa

Ustalanie miejsca świadczenia usług pośrednictwa

Ustalanie miejsca świadczenia usług pośrednictwa

Procedura pozwala określić sposób ustalenia miejsca świadczenia przy usłudze pośrednictwa.

Ustalanie miejsca świadczenia usług pośrednictwa podatnik podatnik miejscem świadczenia usługi pośrednictwa jest miejsce, w którym dokonywana jest podstawowa transakcja miejscem świadczenia usługi pośrednictwa jest miejsce położenia nieruchomości miejsce świadczenia usługi pośrednictwa jest ustalane na zasadach ogólnych obowiązujących przy świadczeniu usług na rzecz podatników świadczona jest usługa pośrednictwa czy usługa pośrednictwa dotyczy nieruchomości? czy usługa pośrednictwa jest świadczona na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem? miejsce świadczenia usługi pośrednictwa jest ustalane na zasadach ogólnych obowiązujących przy świadczeniu usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami czy usługa jest świadczona w imieniu i na rzecz osoby trzeciej? tak nie tak nie tak nie

Krok: świadczona jest usługa pośrednictwa

W świetle przepisów o ustalaniu miejsca świadczenia usług pośrednictwa jest ustalane na jeden z 4 sposobów.

Krok: czy usługa pośrednictwa dotyczy nieruchomości?

Na podstawie art. 28e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości. Dotyczy to m.in. dotyczących nieruchomości usług pośrednictwa (w szczególności usług pośredników w sprzedaży, dzierżawie lub wynajmie nieruchomości oraz ustanowieniu lub przeniesieniu określonych udziałów w nieruchomościach lub praw rzeczowych dotyczących nieruchomości – zob. art. 31a ust. 2 lit. p rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz. Urz. UE L 77/1 z 23.03.2011 r. z późn. zm.).