Krywan Tomasz, Ustalanie miejsca świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Ustalanie miejsca świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami

Ustalanie miejsca świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami

Ustalanie miejsca świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami

Procedura pozwala ustalić miejsce świadczenia usługi na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem w VAT.

Ustalanie miejsca świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami podatnik podatnik czy podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej? miejscem świadczenia usługi jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarcze podatnika, z którego świadczy on usługę czy usługę świadczy pośrednik działający w imieniu i na rzecz osoby trzeciej? miejscem świadczenia usługi jest miejsce położenia nieruchomości miejscem świadczenie jest miejsce siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu nabywcy miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym jest faktycznie wykonywana miejsce świadczenia usługi ustalić należy na zasadach właściwych dla świadczenia usług wynajmu środków transportu miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym działalność jest faktycznie wykonywana czy usługa jest usługą restauracyjną lub cateringową? czy usługa jest usługą turystyki? czy usługa jest usługą związaną z nieruchomością? czy usługa jest usługą transportową? miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym podatnik posiada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu miejsce świadczenia usługi ustala się na zasadach właściwych dla usług turystyki miejscem świadczenia jest miejsce, w którym dokonywana jest podstawowa transakcja czy usługa jest świadczona ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej? miejscem świadczenia usługi jest siedziba działalności gospodarczej podatnika miejscem świadczenia usługi jest najczęściej miejsce, w którym usługa jest faktycznie wykonywana miejsce świadczenia usługi ustalić należy na zasadach właściwych dla świadczenia usług transportowych czy usługa jest usługą wynajmu środków transportu? miejsce świadczenia ustala się na zasadach ogólnych obowiązujących przy świadczeniu usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami czy usługa jest usługą pomocniczą do usług transportowych, usługą wyceny rzeczowego majątku ruchomego lub usługą na ruchomym majątku rzeczowym? świadczona jest usługa na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem czy usługa jest tzw. usługą niematerialną świadczoną dla nabywcy spoza UE? czy ma zastosowanie wyłączenie stosowania art. 28k ust. 1 u.p.t.u.? czy usługa jest usługą w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki lub podobną usługą? czy usługa jest usługą telekomunikacyjną, nadawczą lub elektroniczną? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie tak nie

Krok: świadczona jest usługa na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem

Sposób ustalania miejsca świadczenia zależy co do zasady od tego, czy usługa jest świadczona na rzecz podatnika czy na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem (co do zasady, gdyż zasady ustalania miejsca świadczenia niektórych usług są takie same w przypadku ich świadczenia na rzecz podatników oraz podmiotów niebędących podatnikami). Podmiotami niebędącymi podatnikami są podmioty inne niż:

1) podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.,- lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, oraz

2) osoby prawne niebędące podatnikami na podstawie art. 28a pkt 1 lit. a u.p.t.u., które są zidentyfikowane lub obowiązane do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej (podatkami od wartości dodanej są VAT nakładane przez inne państwa członkowskie - zob. art. 2 pkt 11 u.p.t.u.).

Krok: czy usługę świadczy pośrednik działający w imieniu i na rzecz osoby trzeciej?