Krywan Tomasz, Ustalanie miejsca świadczenia usług na rzecz podatników

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Ustalanie miejsca świadczenia usług na rzecz podatników

Ustalanie miejsca świadczenia usług na rzecz podatników

Ustalanie miejsca świadczenia usług na rzecz podatników

Procedura pozwala ustalić miejsce świadczenia usługi na rzecz podatnika w VAT.

Ustalanie miejsca świadczenia usług na rzecz podatników podatnik podatnik czy podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej? miejscem świadczenia usługi jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej nabywcy, dla którego jest świadczona usługa miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym nabywca posiada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu miejsce świadczenia usługi ustala się na zasadach obowiązujących przy świadczeniu usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami miejsce świadczenia usługi ustala się na zasadach właściwych dla usług turystyki czy usługa jest świadczona dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nabywcy, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej? miejscem świadczenia usługi jest siedziba działalności gospodarczej nabywcy miejscem świadczenia usługi jest miejsce położenia nieruchomości miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym środek transportu jest faktycznie oddawany do dyspozycji usługobiorcy miejscem świadczenia usługi jest najczęściej miejsce, w którym usługa jest faktycznie wykonywana miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym impreza się odbywa miejsce świadczenia usługi ustalić należy na zasadach właściwych dla świadczenia usług transportowych czy usługa jest usługę restauracyjną lub cateringową? czy usługa jest usługą krótkoterminowego wynajmu środków transportu? czy usługa jest usługą turystyki? czy świadczona usługa jest przeznaczona wyłącznie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych lub członków stowarzyszenia? świadczona jest usługa na rzecz podatnika czy usługa jest usługą związaną z nieruchomością? miejsce świadczenia ustala się na zasadach ogólnych obowiązujących przy świadczeniu usług na rzecz podatników czy usługa jest usługą transportową? czy usługa jest usługę wstępu na imprezę kulturalną, artystyczną, sportową, naukową, edukacyjną, rozrywkową lub podobną? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: świadczona jest usługa na rzecz podatnika

Sposób ustalania miejsca świadczenia zależy, co do zasady, od tego, czy usługa jest świadczona na rzecz podatnika czy na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem (co do zasady, gdyż zasady ustalania miejsca świadczenia niektórych usług są takie same w przypadku ich świadczenia na rzecz podatników oraz podmiotów niebędących podatnikami).

Podatnikami na użytek przepisów o miejscu świadczenia usług są przede wszystkim podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności. Za podatników na użytek tych przepisów uważa się również osoby prawne niebędące podatnikami na podstawie art. 28a pkt 1 lit. a u.p.t.u., które są zidentyfikowane lub obowiązane do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej (podatkami od wartości dodanej są VAT nakładane przez inne państwa członkowskie - zob. art. 2 pkt 11 u.p.t.u.).

Krok: czy usługa jest usługą związaną z nieruchomością?

Jak wynika z art. 31a ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2011 r. nr 282/2010 (Dz. Urz. UE L 2011 r. Nr 77, poz. 1 z późn. zm.) - dalej r.w.r., usługami związanymi z nieruchomościami są usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością, tj. gdy:

1) wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług;

2) gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości.

W szczególności usługami związanymi z nieruchomościami są usługi wymienione wprost w art. 28e u.p.t.u. oraz art. 31a ust. 2 r.w.r. Natomiast do usług związanych z nieruchomościami w szczególności nie należą usługi wymienione w art. 31a ust. 3 r.w.r. Wszystkie te trzy katalogi mają charakter przykładowy.