Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Ustalanie dochodu/straty z odpłatnego zbycia samochodu osobowego będącego środkiem trwałym

Ustalanie dochodu/straty z odpłatnego zbycia samochodu osobowego będącego środkiem trwałym

Ustalanie dochodu/straty z odpłatnego zbycia samochodu osobowego będącego środkiem trwałym

Procedura pozwala ustalić sposób obliczania dochodu lub straty z odpłatnego zbycia w ramach działalności gospodarczej samochodu osobowego będącego środkiem trwałym.

Krok: podatnik w ramach działalności gospodarczej odpłatnie zbył samochód osoby w będący środkiem trwałym

Odpłatne zbycie w ramach działalności gospodarczej samochodu osobowego będącego środkiem trwałym skutkuje powstaniem podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (zob. art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm. - dalej u.p.d.o.f.), a w konsekwencji dochodu lub straty na odpłatnym zbyciu tego samochodu. Od 1.01.2019 r. obowiązują dwa sposoby obliczania tego dochodu lub straty.

Krok: czy samochód osobowy został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po 31.12.2018 r.

Z art. 9 ustawy z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2159) wynika, że dodany z początkiem 2019 r. art. 24 ust. 2a u.p.d.o.f. stosuje się do samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po 31.12.2018 r.

W konsekwencji przepis ten nie ma zastosowania do samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do 31.12.2018 r. Dochód lub stratę z odpłatnego zbycia takich samochodów oblicza się zatem na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f.