Uproszczone zasady zatrudnienia obywateli Ukrainy - OpenLEX

Skibińska Małgorzata, Uproszczone zasady zatrudnienia obywateli Ukrainy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Autor:

Uproszczone zasady zatrudnienia obywateli Ukrainy

Uproszczone zasady zatrudnienia obywateli Ukrainy

Uproszczone zasady zatrudnienia obywateli Ukrainy

Ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.) – dalej u.p.o.u. wprowadziła ułatwienia w legalizacji zatrudnienia obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Polski. Rozwiązania odnoszące się do uproszczonej formy legalizacji zatrudniania mają zastosowanie również do obywateli Ukrainy, którzy w Polsce przebywali legalnie przed dniem 24.02.2022 r.

Uproszczone zasady zatrudnienia obywateli Ukrainy pracodawca pracodawca Potwierdzenie legalności przybycia do Polski od dnia 24 lutego 2022 r.– brak stempla w paszporcie Obywatel Ukrainy przybył na terytorium Polski przed 24 lutego 2022 r. Powiadomienie powiatowego urzędu pracy Podpisanie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej Sprawdzenie legalności pobytu Czy obywatel Ukrainy przybył na terytorium Polski od 24 lutego 2022r.? Obywatel Ukrainy przybył na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. Czy w paszporcie jest stempel wjazdowy? Potwierdzenie legalności przybycia do Polski od dnia 24 lutego 2022 r.– stempel w paszporcie tak nie tak nie

Krok: Sprawdzenie legalności pobytu

W ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewidziano rozwiązanie umożliwiające obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terenie Polski, podjęcie zatrudnienia bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę bądź bez realizacji obowiązku składania oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, czyli na zasadach uproszczonych.

W myśl art. 22 u.p.o.u. obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy jego pobyt na terytorium Polski uważa się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 u.p.o.u. lub jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatem pracodawca ma prawo do zatrudnienia na podstawie uproszczonych form obywatela Ukrainy, który:

– przybył legalnie na terytorium Polski od 24.02.2022 r., z terenu Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania w Polsce oraz

– posiada ważny tytuł pobytowy.

Krok: Obywatel Ukrainy przybył na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r.

Na podstawie uproszczonych zasad legalizacji zatrudnienia można zatrudnić obywatela Ukrainy, który przybył legalnie na terytorium Polski z terytorium Ukrainy od 24.02.2022 r. Omawianym uprawnieniem objęci są również małżonkowie obywateli Ukrainy, którzy nie mają obywatelstwa ukraińskiego o ile przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Prawo do legalnego pobytu mają również dzieci, które urodziły się w Polsce.

W przypadku obywatela Ukrainy, który posiada Kartę Polaka skorzystanie z możliwości uproszczonej legalizacji zatrudnienia jest możliwe, jeżeli opuścił on Ukrainę w okresie od dnia 24.02.2022 r., a następnie legalnie wjechał na teren Polski i deklaruje zamiar pozostania. Te same warunki przewidziano dla członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka, którzy wraz z nim, z powodu działań wojennych, przybyli na terytorium Polski.