Skibińska Małgorzata, Uproszczone zasady zatrudnienia obywateli Ukrainy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 28 stycznia 2023 r.
Autor:

Uproszczone zasady zatrudnienia obywateli Ukrainy

Uproszczone zasady zatrudnienia obywateli Ukrainy

Uproszczone zasady zatrudnienia obywateli Ukrainy

Ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.) – dalej u.p.o.u. wprowadziła ułatwienia w legalizacji zatrudnienia obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Polski. Rozwiązania odnoszące się do uproszczonej formy legalizacji zatrudniania mają zastosowanie również do obywateli Ukrainy, którzy w Polsce przebywali legalnie przed dniem 24.02.2022 r.

Uproszczone zasady zatrudnienia obywateli Ukrainy pracodawca pracodawca Potwierdzenie legalności przybycia do Polski od dnia 24 lutego 2022 r.– brak stempla w paszporcie Obywatel Ukrainy przybył na terytorium Polski przed 24 lutego 2022 r. Podpisanie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej Powiadomienie powiatowego urzędu pracy Sprawdzenie legalności pobytu Czy obywatel Ukrainy przybył na terytorium Polski po 24 lutego 2022r.? Obywatel Ukrainy przybył na terytorium Polski po 24 lutego 2022 r. Czy w paszporcie jest stempel wjazdowy? Potwierdzenie legalności przybycia do Polski od dnia 24 lutego 2022 r.– stempel w paszporcie tak nie tak nie

Krok: Sprawdzenie legalności pobytu

W ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewidziano rozwiązanie umożliwiające obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terenie Polski, podjęcie zatrudnienia bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę bądź bez realizacji obowiązku składania oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, czyli na zasadach uproszczonych.

W myśl art. 22 u.p.o.u. obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy jego pobyt na terytorium Polski uważa się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 u.p.o.u. lub jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatem pracodawca ma prawo do zatrudnienia na podstawie uproszczonych form obywatela Ukrainy, który:

– przybył legalnie na terytorium Polski od 24.02.2022 r., z terenu Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania w Polsce oraz

– posiada ważny tytuł pobytowy.

Krok: Obywatel Ukrainy przybył na terytorium Polski po 24 lutego 2022 r.

Na podstawie uproszczonych zasad legalizacji zatrudnienia można zatrudnić obywatela Ukrainy, który przybył legalnie na terytorium Polski z terytorium Ukrainy od 24.02.2022 r. Omawianym uprawnieniem objęci są również małżonkowie obywateli Ukrainy, którzy nie mają obywatelstwa ukraińskiego o ile przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Prawo do legalnego pobytu mają również dzieci, które urodziły się w Polsce.

W przypadku obywatela Ukrainy, który posiada Kartę Polaka skorzystanie z możliwości uproszczonej legalizacji zatrudnienia jest możliwe, jeżeli opuścił on Ukrainę w okresie od dnia 24.02.2022 r., a następnie legalnie wjechał na teren Polski i deklaruje zamiar pozostania. Te same warunki przewidziano dla członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka, którzy wraz z nim, z powodu działań wojennych, przybyli na terytorium Polski.

Przepisów wskazanych powyżej nie stosuje się do obywateli Ukrainy:

1) posiadających:

a) zezwolenie na pobyt stały,

b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

c) zezwolenie na pobyt czasowy,

d) status uchodźcy,

e) ochronę uzupełniającą,

f) zgodę na pobyt tolerowany,

g) zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;

2) którzy:

a) złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone,

b) zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej

3) którzy korzystają z ochrony czasowej na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy.