Piaskowska Olga Maria, Umorzenie postępowania na podstawie art. 355 k.p.c.

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 21 sierpnia 2019 r.
Autorzy:

Umorzenie postępowania na podstawie art. 355 k.p.c.

Umorzenie postępowania na podstawie art. 355 k.p.c.

Umorzenie postępowania na podstawie art. 355 k.p.c.

Umorzenie postępowania na podstawie art. 355 k.p.c. sąd skład orzekający sąd skład orzekający stwierdzenie zbędności / niedopuszczalności wydania wyroku umorzenie postępowania stwierdzenie podstawy do umorzenia postępowania możliwe podstawy umorzenia postępowania otrzymanie informacji o cofnięciu pozwu otrzymanie informacji o zawarciu ugody przed mediatorem zatwierdzenie ugody

Krok: możliwe podstawy umorzenia postępowania

W myśl art. 355 § 1 k.p.c. sąd umorzy postępowanie, jeżeli powód ze skutkiem prawnym cofnął pozew, strony zawarły ugodę lub została zatwierdzona ugoda zawarta przed mediatorem albo z innych przyczyn wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne.

Przywołany przepis wskazuje podstawy umorzenia postępowania, które mogą zaistnieć już po jego wszczęciu. Mają one a więc charakter następczy, co wynika bezpośrednio z brzmienia art. 355 § 1 k.p.c., w którym jest mowa o tym, że wydanie wyroku „stało się” zbędne lub niedopuszczalne.

Przyczynami umorzenia postępowania są:

1) cofnięcie ze skutkiem prawnym powództwa przez stronę powodową (art. 203 k.p.c.);

2) zawarcie przez strony ugody przed sądem (zob. także art. 10 k.p.c.);

3) zatwierdzenie ugody zawartej przez mediatorem, a zatem na skutek skierowania sprawy do mediacji przez sąd (zarówno w przypadku skierowania na zarzut – art. 2021 k.p.c., jak i za zgodą stron);

4) jeżeli wydanie orzeczenia stało się zbędne lub niedopuszczalne.

Krok: otrzymanie informacji o cofnięciu pozwu