Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu w razie bezczynności wierzyciela - OpenLEX

Wiśniewski Jarosław T., Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu w razie bezczynności wierzyciela

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 września 2022 r.
Autorzy:

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu w razie bezczynności wierzyciela

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu w razie bezczynności wierzyciela

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu w razie bezczynności wierzyciela

Przepisu art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c. nie stosuje się w wypadku prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także opłat sądowych i innych kosztów postępowania w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1227) oraz w egzekucji świadczeń alimentacyjnych (art. 1086 § 5 k.p.c.), z zastrzeżeniem, że w drugim wypadku wyłączenie nie dotyczy egzekucji prowadzonej z nieruchomości (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 38/12, Biul. SN 2012, nr 7, poz. 80).

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu w razie bezczynności wierzyciela organ egzekucyjny organ egzekucyjny dalsze prowadzenie egzekucji wysłuchanie wierzyciela i dłużnika umorzenie postępowania ustanie przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego zaistnienie potrzeby dokonania przez wierzyciela czynności niezbędnej do dalszego prowadzenia postępowania czy w ciągu sześciu miesięcy wierzyciel wniósł o podjęcie postępowania? czy w ciągu sześciu miesięcy od ostatniej czynności organu egzekucyjnego wierzyciel dokonał wymaganej czynności? podjęcie postępowania nie tak nie tak

Krok: ustanie przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego

W wypadku zawieszenia postępowania z powodu braku zdolności procesowej i przedstawiciela ustawowego dłużnika (art. 819 § 1 k.p.c.) przyczyna zawieszenia ustaje w razie ustanowienia przedstawiciela ustawowego dłużnika.

W wypadku zawieszenia postępowania z powodu śmierci dłużnika (art. 819 § 1 k.p.c.) przyczyna zawieszenia ustaje w razie wydania przez sąd prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 1027 k.c.).

W wypadku zawieszenia postępowania na wniosek dłużnika ze względu na uchylenie natychmiastowej wykonalności tytułu wykonawczego lub wstrzymania wykonania tego tytułu (art. 820 k.p.c.) przyczyna zawieszenia ustaje z chwilą prawomocnego zakończenia postępowania, w której wydany został tytuł wykonawczy.

Jedynie w wypadku zawieszenia postępowania na wniosek wierzyciela przyjmuje się, że termin na złożenie przez wierzyciela wniosku o podjęcie postępowania biegnie już od chwili zawieszenia postępowania (tak E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 1998, s. 242).

Krok: zaistnienie potrzeby dokonania przez wierzyciela czynności niezbędnej do dalszego prowadzenia postępowania

Przykładami czynności wierzyciela niezbędnych do dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego są:

– wskazanie adresu zamieszkania dłużnika (art. 177 § 1 pkt 6 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.),

– złożenie wniosku o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane (art. 802 k.p.c.). Patrz również Ustanowienie kuratora dla dłużnika,

– uiszczenie zaliczki na wydatki komornika sądowego (art. 7 ustawy z dnia 22 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z dnia 25 kwietnia 2018 r., poz. 770)) bądź wydatki związane z prowadzeniem egzekucji sądowej przez sąd (art. 1304 k.p.c.). Patrz również Czynność połączona z wydatkami,

– w wypadku egzekucji z nieruchomości także: złożenie wniosku o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości (art. 942 k.p.c.), złożenie wyciągu (bądź odpisu) księgi wieczystej albo zaświadczenia sądu wystawionego na postawie zbioru dokumentów prowadzonego dla nieruchomości, a jeżeli nieruchomość nie ma księgi wieczystej złożenie innego dokumentu stwierdzającego własność dłużnika (art. 943 § 1 i 2 k.p.c.), złożenie wniosku o wyznaczenie terminu licytacji (podobnie H. Ciepła, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, red. H. Dolecki i T. Wiśniewski, t. IV, Warszawa 2011, s. 537), złożenie wniosku o wyznaczenie drugiej licytacji (art. 983 k.p.c.).