Umorzenie automatyczne akcji prostej spółki akcyjnej - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Umorzenie automatyczne akcji prostej spółki akcyjnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Umorzenie automatyczne akcji prostej spółki akcyjnej

Umorzenie automatyczne akcji prostej spółki akcyjnej

Umorzenie automatyczne akcji prostej spółki akcyjnej

Umorzenie automatyczne akcji prostej spółki akcyjnej podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wpis do rejestru akcjonariuszy sąd rejestrowy sąd rejestrowy wpis zmiany do rejestru PSA zarząd albo rada dyrektorów PSA zarząd albo rada dyrektorów zajście warunku umorzenia automatycznego złożenie wniosku o wpis do rejestru akcjonariuszy wypłata na rzecz akcjonariuszy czy spółka posiada środki na wypłatę dla akcjonariuszy? powzięcie uchwały stwierdzającej, że umorzenie nie doszło do skutku powzięcie uchwały stwierdzającej umorzenie akcji złożenie wniosku do sądu rejestrowego nie tak

Krok: zajście warunku umorzenia automatycznego

Umowa spółki może stanowić, że akcje ulegają umorzeniu w przypadku ziszczenia się określonego zdarzenia. Jeżeli zatem w umowie prostej spółki akcyjnej nie zawarto postanowień odnoszących się do umorzenia automatycznego, nie jest możliwe przeprowadzenie tej procedury.

Krok: czy spółka posiada środki na wypłatę dla akcjonariuszy?

Aby umorzenie automatyczne było możliwe, spółka musi posiadać środki na dokonanie pełnej spłaty akcjonariuszy, których akcje ulegają umorzeniu automatycznemu. W tym celu spółka może dysponować sumą zysku za ostatni rok obrotowy, niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, utworzonych z zysku kapitałów rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, oraz kwoty z kapitału akcyjnego, która została przeznaczona do wypłaty dywidendy. Sumę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały rezerwowe, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.