Brząkowski Mateusz, Ulgi we wpłatach na PFRON

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2016 r.
Autorzy:

Ulgi we wpłatach na PFRON

Ulgi we wpłatach na PFRON

Ulgi we wpłatach na PFRON

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, są obowiązani do dokonywania comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiąga wysokości co najmniej 6%. Jednakże taki pracodawca jednocześnie może dokonać obniżenia powyższych wpłat z tytułu zakupu produkcji lub usługi przedsiębiorcy, który na podstawie art. 22 u.r.o.n. wystawia tzw. ulgi we wpłatach na PFRON. Od dnia 1 lipca 2016 r. zmieniły się przepisy związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiany dotyczą przede wszystkim ulg we wpłatach na PFRON.

Krok: brak podstaw do wystawienia ulgi

Jeżeli pracodawca nie osiąga ustawowych wskaźników zatrudnienia, nie ma prawa do wystawiania ulg we wpłatach na PFRON.

Krok: możliwość wystawienia ulgi

Obowiązkowe wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkcji pracodawcy (tzw. sprzedający) zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

1) osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub

2) osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją - zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

– w wysokości co najmniej 30%.

Uwaga!

Od dnia 1 lipca 2016 r. obowiązują zmienione przepisy, które dookreślają sposób dokumentowania szczególnych schorzeń dla celów ustalania struktury zatrudnienia uprawniającej do wystawiania ulgi. Wystąpienie upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej, epilepsji lub całościowych zaburzeń rozwojowych będzie dokumentowane tylko orzeczeniem, a w przypadku osób niewidomych - również w inny sposób (tj. zaświadczeniem lekarza specjalisty).

Pamiętaj!

Aby pracodawca mógł udzielać ulg we wpłatach na PFRON nie musi posiadać statusu zakładu pracy chronionej. Ulgi mogą być udzielane także przez pracodawcę z tzw. otwartego rynku pracy.

Ulgi we wpłatach na PFRON pracodawca pracodawca czy nabywca dokonał terminowej zapłaty? brak podstaw do wystawienia ulgi brak podstaw do wystawienia ulgi obliczenie kwoty ulgi czy pracodawca wysłał informację o uldze (!) kontrola nabycie prawa do ulgi przez nabywcę zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego czy pracodawca jest uprawniony do udzielenia ulgi? brak podstaw do wystawienia ulgi możliwość wystawienia ulgi przedmiot kooperacji nie tak nie tak nie tak