Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 marca 2020 r.
Autorzy:

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Krok: wniosek o odroczenie

Zgodnie z postanowieniami art. 67a ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) – dalej o.p., organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek).

Zgodnie z art. 168 § 2 o.p. w związku z art. 67a o.p., podatnik składa wniosek do organu podatkowego o przyznanie ulgi (rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności bądź umorzenia) w spłacie zobowiązań lub zaległości podatkowej, wskazując na należność, której ma dotyczyć ulga, oraz musi uzasadnić wniosek swoim ważnym interesem lub ważnym interesem publicznym.

W myśl art. 168 § 1 o.p., podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), lub portal podatkowy. Wymogi podania (wniosku) określone zostały w art. 168 § 2, 3 oraz 3a o.p.

Krok: wniosek o umorzenie

Zgodnie z postanowieniami art. 67a o.p., organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa (art. 67a § 2 o.p.).

Oceniając zasadność wniosku o umorzenie postępowania, organy powinny rozważyć, czy sytuacja ekonomiczna, rodzinna podatnika rokuje możliwość spłaty zaległości, choćby w ratach i czy koszty prowadzenia postępowania egzekucyjnego, w sytuacji majątkowej podatnika, nie przewyższą możliwych do uzyskania od niego kwot. Nie służy bowiem interesom państwa podejmowanie prób przymusowego wykonania zobowiązania podatkowego, które generować będą jedynie koszty, bez efektów w postaci odzyskania należności.

Zgodnie z art. 168 § 2 o.p. w zw. z art. 67a o.p., podatnik składa wniosek do organu podatkowego o przyznanie ulgi (rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności bądź umorzenia) w spłacie zobowiązań lub zaległości podatkowej, wskazując na należność, której ma dotyczyć ulga, oraz musi uzasadnić wniosek swoim ważnym interesem lub ważnym interesem publicznym.

W myśl art. 168 § 1 o.p., podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub portal podatkowy. Wymogi podania (wniosku) zostały określone w art. 168 § 2, 3 oraz 3a o.p.

Krok: istnienie zobowiązania lub zaległości podatkowej

W przypadku istnienia zobowiązania lub zaległości podatkowej, z których zapłatą podatnik ma trudności, ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z instytucji prawnych umożliwiających ich spłatę – oczywiście pod pewnymi warunkami i w sytuacji, gdy wyrazi na to zgodę właściwy organ podatkowy.

Zakres przesłanek i obostrzeń umożliwiających skorzystanie z ulg w spłacie zobowiązań bądź ciążącej zaległości podatkowej uzależniony jest od tego, czy podatnik prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie.

Ponadto, zgodnie postanowieniami art. 67c § 1 o.p., przepisy dotyczące przyznawania ulg w zakresie rat lub odraczania terminu płatności oraz zakresu ulg dla podatników prowadzących działalność gospodarczą stosuje się odpowiednio do należności przypadających od płatników lub inkasentów.

Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 67c § 2 o.p., przepisy w zakresie przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych lub zaległości podatkowej z art. 67a o.p. oraz art. 67b o.p. stosuje się odpowiednio do należności przypadających od spadkobierców podatnika lub płatnika oraz osób trzecich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?